Put svetlosti od Velikog praska i metrologije pojedinačnih molekula do osnova visoko tehnoloških kompanija - Zvanična blog stranica multidisciplinarnih Studija pri Univerzitetu u Beogradu

Put svetlosti od Velikog praska i metrologije pojedinačnih molekula do osnova visoko tehnoloških kompanija

Autor:
Prof. dr Brana Jelenković i prof. dr Branko Kolarić
Prof. dr Brana Jelenković i prof. dr Branko Kolarić

Fascinacija ljudi sa svetlošću i njenim osobinama počela je još u predskozorje ljudske civilizacije, prvo kroz umetnost i religiju a kasnije kroz nauku. Biofotonika predstavlja najlepši i najrazvijeniji deo naučnog istraživanja svetlosti koje je započeo još pre 300 godina veliki Njutn.

Biofotonika je nauka koja se bavi generisanjem, prostiranjem i detektovanjem fotona koji interaguju sa biomolekulima i tkivima. Te interakcije nam omogućavaju da saznamo i kontrolišemo materiju na nanoskopskom nivou kao i da je menjamo i modifikujemo pomoću svetlosti.

Najvažnije grane biofotonike su optika i biomimetika živog sveta, neuro-fotonika, kvantna bioinformatika, optička manipulacija molekula i ćelija, mikro- i nanofluidika, plazmonika i nanoanalitika (spektroskopija pojedinačnih molekula).

Biofotonika ima potencijal za razvoj tehnologija koje će značajno da unaprede dijagnostiku u medicini i biotehnologijama koristeći absorpciju, emisiju, elastično i neelastično rasejanje fotona na tkivima. Takođe, koristeći metode biofotonike moguće je meriti, pratiti, kontrolisati i modifikovati biološke i biomedicinske procese na nivou jednog molekula ili jedne ćelije. Poznavajući značaj fotona za biomedicinu i razumevajući informacije koje mu fotoni prenose, biofotoničar ima duboko razumevanje o samoj materiji.

Biofotonika, izrazito multidiciplinarna, omogućava interakciju sa istraživačima različitih profila, a time i stalno i neposredno učenje blisko povezanog ali novog i korisnog. Tako nauka o biofotonici nalazi sve više primena u dijagnostici, fotodinamičkoj terapiji, biotehnologiji, biomedicinskom istraživanju i razvoju.

I na kraju posao. Broj startup kompanija u biotehnologijama je u porastu. U njima ima fizičara, hemičara, biologa i imunologa. Primene novih revolucionarnih tehnologija biofotonike otvaraju neslućene mogućnosti za napredak.


Biofotonika

Biofotonika je interdisciplinarna naučna oblast koja se bavi izučavanjem interakcija između elektromagnetnog zračenja i materije i razvijanjem optičkih metoda za proučavanje osobina živih sistema. Biofotonika objedinjuje tehnologije za stvaranje, manipulaciju i detekciju fotona, koje se tradicionalno razvijaju u okviru fizike, elektrotehnike i optoelektronike, i koristi prirodne procese kao što su apsorpcija, emisija i rasejanje svetlosti, koje se tradicionalno izučavaju u okviru fizičke hemije, kako bi se okarakterisale fizičko-hemijske osobine živih sistema i utvrdile molekularne osnove bioloških procesa.

Cilj programa doktorskih studija Biofotonika je da obrazuje novu generaciju stručnjaka koji svojim znanjem mogu da prevaziđu tradicionalno postojeće granice između fizike, hemije, biologije, medicine, farmacije i inženjerstva u cilju boljeg razumevanju fundamentalnih bioloških mehanizama koji su direktno značajni za zdravlje ljudi.

Na studijskom programu Biofotonika studenti se usavršavaju za primenu tehnika optičke mikroskopije i spektoskopije u biomedicinskim istraživanjima, medicinskoj dijagnostici i farmaciji. Studenti prevazilaze postojeće granice između fizike, hemije, biologije, medicine, farmacije i inženjerstva što vodi boljem razumevanju fundamentalnih bioloških mehanizama koji su direktno značajni za zdravlje ljudi.

Završetkom studija kandidati stiču zvanje: Doktor nauka –  biofotonika.