Универзитет у Београду

Универзитет у Београду - 210 година
Насловна > Универзитет > Закони > Књига 3 - Универзитет

Књига 3 - Универзитет

Импресум

Регистар институција Универзитета у Београду

Садржај:

ФАКУЛТЕТИ

Закон о руководству и надзору над медицинским и фармацеутским факултетима и стручним здравственим школама, од 21. јуна  1945. године

Закон о непосредном руководству и надзору над Медицинским факултетом Београдског универзитета и стручним здравственим школама на територији Србије, од 31. јула 1945. године

Закон о оснивању Фармацеутског факултета у Београду, од 19. октобра 1945. године

Уредба о Државном институту за фискултуру у Београду, од 16. јула 1946. године

Уредба о Економском факултету Универзитета у Београду, од 7. фебруара 1947. године

Уредба о подели Филозофског факултета Универзитета у Београду на Природно-математички и Филозофски факултет, од 7. фебруара 1947. године

Уредба о Клиничкој болници у Београду, од 3. маја 1947. године

Уредба о оснивању Стоматолошког факултета у Београду од 21. јуна 1948. године

Уредба о измени Уредбе о Државном институту за фискултуру у Београду, од 30. августа 1948. године

Уредба о изменама и допунама Уредбе о Клиничкој болници у Београду, од 2. октобра 1948. године

Уредба о основању Геолошког факултета у Београду, од 27. септембра 1949. године

Уредба о Високој саобраћајној школи, од 6. септембра 1950. године

Уредба о огледним станицама Пољопривредног факултета у Београду, од 31. јула 1951. године

Уредба о оснивању огледне станице Ветеринарског факултета у Београду, од 5. априла 1952. године

Уредба о преношењу надлежности савезних органа у односу на Високу саобраћајну школу на органе Народне Републике Србије, од 21. јула 1952. године

Решење о преласку студената укинуте Новинарске и дипломатске високе школе у Београду на друге факултете, од 1. августа 1952. године

Решење о измени Решења о преласку студената укинуте Новинарске и дипломатске високе школе у Београду на друге факултете, од 14. октобра 1952. године

Уредба о претварању Високе саобраћајне школе у Београду у Саобраћајни отсек Техничке велике школе у Београду, од 30. октобра 1952. године

Наредба о додацима за службенике који раде у здравственим установама и просветно-правним установама Медицинског факултета Велике медицинске школе под условима опасним по здравље, од 20. децембра 1952. године

Решење о укидању наредбе о додацима за службенике који раде у здравственим установама и просветно-научним установама Медицинског факултета Велике медицинске школе под условима опасним по здравље, од 1. јуна 1953. године

Уредба о изменама и допунама Уредбе о претварању Високе саобраћајне школе у Београду у Саобраћајни отсек Техничке велике школе у Београду, од 16. јуна 1954. године

Закон о оснивању Филозофског и Пољопривредног факултета у Новом Саду, од 30. јуна 1954. године

Уредба о укидању Уредбе о изменама и допунама Уредбе о претварању Високе саобраћајне школе у Београду у Саобраћајни отсек Техничке велике школе у Београду, од 28. јула 1954. године

Решење о оснивању Станице за практичну наставу и огледе Ветеринарског факултета Универзитета у Београду као установе са самосталним финансирањем, од 24. септембра 1954. године

Исправка Решења о оснивању Станице за практичну наставу и огледе Ветеринарског факултета Универзитета у Београду као установе са самосталним финансирањем, објављена новембра 1954. године

Закон о оснивању Правног факултета у Новом Саду, од 20. јула 1955. године

Уредба о спровођењу спајања Рударског и Геолошког факултета у Београду у нови Рударско-геолошки факултет Универзитета у Београду, од 12. јуна 1956. године

Закон о високим школама за физичко васпитање, од 12. октобра 1956. године

Одлука о привременом начину образовања органа непосредног управљања Високом школом за физичко васпитање у Београду, од 3. децембра 1956. године

Наредба о висини хонорара наставном и помоћном наставном особљу Медицинског факултета Универзитета у Београду и Више медицинске школе у Београду за рад у здравственим установама, од 27. маја 1958. године

Уредба о почетку рада и саставу органа управљања Правног факултета у Новом Саду, од 18. марта 1959. године

Закон о оснивању Технолошког факултета у Новом Саду, од 1. јула 1959. године

Уредба о почетку рада и саставу органа управљања Технолошког факултета у Новом Саду, од 3. јула 1959. године

Наредба о изменама и допунама Наредбе о висини хонорара наставном и помоћном наставном особљу Медицинског факултета Универзитета у Београду и Више медицинске школе у Београду за рад у здравственим установама, од 10. јула 1959. године

Закон о Високој школи политичких наука, од 2. јула 1960. године

Уредба о оснивању у Крагујевцу одељења Економског и Машинског факултета Универзитета у Београду, од 1. октобра 1960. године

Закон о оснивању Правно-економског факултета у Приштини, од 23. јуна 1961. године

Одлука о привременом одлагању уписа ванредних студената на Медицински факултет у Нишу Универзитета у Београду, од 16. октобра 1961. године

Закон о изменама и допунама Закона о Високој школи политичких наука, од 15. марта 1965. године

Закон о оснивању Техничког факултета у Приштини, од 30. септембра 1965. године

Одлука о давању јемства (гаранције) Социјалистичке Републике Србије за кредит одобрен од Савезног фонда за научни рад Машинском факултету у Београду, од 27. априла 1966. године

Одлука о давању сагласности на Одлуку Филолошког факултета у Београду о измени Одлуке о броју редовних студената за упис у прву годину у школској 1966/67. години, од 7. октобра 1966. године

Одлука о давању сагласности на одлуке Медицинског факултета у Београду, Балнеоклиматолошког института у Београду и Завода за ортопедску протетику у Београду, о издвајању односно спајању појединих установа у нову здравствену установу, од 28. фебруара 1968. године

Закон о преношењу права и дужности оснивача према Високој школи политичких наука, од 31. јула 1968. године

Закон о Факултету политичких наука у Београду, од 20. новембра 1968. године

Закон о Факултету за физичко васпитање у Београду, од 11. децембра 1968. године

Одлука о давању сагласности на одлуке Рударско-геолошког факултета у Београду и Рударско-металуршког факултета у Бору о спајању ових факултета у Рударско-геолошко-металуршки факултет Београд-Бор, од 17. априла 1970. г.

Одлука Уставног суда Србије којом се поништава Статут Пољопривредног школског добра Пољопривредног и Ветеринарског факултета у Београду – Земун Поље, од 30. децембра 1969. године, од 25. јуна 1970. године

Одлука о потврди Одлуке о оснивању Центра за мултидисциплинарне студије Универзитета у Београду, од 10. јула 1970. године

Одлука о давању сагласности на Одлуку о издавању Одељења Машинског факултета у Београду са седиштем у Крагујевцу у Машински факултет у Крагујевцу, од 2. децембра 1971. године

Одлука о потврди Одлуке о оснивању Одељења Правног факултета у Београду, са седиштем у Крагујевцу, од 14. јула 1972. год.

Одлука о потврди Одлуке о оснивању Одељења Природно- математичког факултета у Београду, са седиштем у Крагујевцу, од 14. јула 1972. године

Закон о учешћу Социјалистичке Републике Србије у финансирању изградње Клиничког центра Медицинског факултета у Београду, од 12. децембра 1973. године

Одлука о стављању на расположење појединих наставника и сарадника Филозофског факултета у Београду, од 28. јануара 1975. године

Одлука о одбијању Предлога радних људи Неуропсихијатријске клинике Медицинског факултета Универзитета у Београду да се утврди да Неурорадиолошко одељење исте Клинике не испуњава услове за организовање у основну организацију удруженог рада, од 19. марта 1975. године

Одлука о оцени уставности и законитости одлуке радника Центра за атмосферске науке при Природно-математичком факултету у Београду о организовању у основну организацију удруженог рада, од 5. новембра 1975. године

Закон о измени и допуни Закона о учешћу Социјалистичке Републике Србије у финансирању изградње Клиничког центра Медицинског факултета у Београду, од 3. децембра 1976. године

Одлука о укидању Основне организације удруженог рада за туризмолошке науке у саставу Природно-математичког факултета у Београду, од 17. јула 1987. године

Одлука о давању сагласности за обављање делатности изван седишта Електротехничког факултета у Београду, од 26. априла 1990. године

Уредба о заштити споменика природе Ботаничка башта „Јевремовац“, од 28. јуна 1995. године

Решење о давању сагласности Медицинском факултету у  Београду за извођење наставе на енглеском језику, од 20. децембра 1995 године

Решење о давању сагласности Машинском факултету Универзитета у Београду за извођење наставе на енглеском језику, од 26. фебруара 1997. године

Решење о давању сагласности Филозофском факултету у Београду за извођење наставе на енглеском језику, од 31. јула 1997. године

Одлука о давању сагласности Ветеринарском факултету Универзитета у Београду за промену назива, од 26. септембра 1997. године

Решење о давању сагласности Архитектонском факултету у Београду за извођење наставе на енглеском језику, од 12. децембра 1997. године

Решење о утврђивању матичности Учитељског факултета у Београду, од 7. октобра 1999. године

Одлука о промени назива Факултета одбране и заштите Универзитета у Београду, од 16. марта 2000. године

Одлука о промени назива Факултета физичке културе Универзитета у Београду, од 26. јула 2000. године

Решење о утврђивању матичности Факултета спорта и физичког васпитања Универзитета у Београду, од 26. јула 2000. године

Решење о утврђивању матичности Географског факултета Универзитета у Београду, од 26. јула 2000. године

Решење о утврђивању матичности Хемијског факултета Универзитета у Београду, од 26. јула 2000. године

Решење о утврђивању матичности Математичког факултета Универзитета у Београду, од 26. јула 2000. године

Решење о утврђивању матичности Физичког факултета Универзитета у Београду, од 26. јула 2000. године

Решење о утврђивању матичности Факултета цивилне одбране Универзитета у Београду, од 26. јула 2000. године

Решење о утврђивању матичности Технолошко-металуршког факултета Универзитета у Београду, од 2. августа 2000. године

Решење о утврђивању матичности Стоматолошког факултета Универзитета у Београду, од 2. августа 2000. године

Решење о утврђивању матичности Фармацеутског факултета Универзитета у Београду, од 2. августа 2000. године

Решење о утврђивању матичности Техничког факултета у Бору Универзитета у Београду, од 2. августа 2000. године

Решење о утврђивању матичности Архитектонског факултета Универзитета у Београду, од 2. августа 2000. године

Решење о утврђивању матичности Рударско-геолошког факултета Универзитета у Београду, од 2. августа 2000. године

Решење о утврђивању матичности Саобраћајног факултета Универзитета у Београду, од 2. августа 2000. године

Решење о утврђивању матичности Дефектолошког факултета Универзитета у Београду, од 2. августа 2000. године

Решење о утврђивању матичности Филозофског факултета Универзитета у Београду, од 2. августа 2000. године

Решење о утврђивању матичности Филолошког факултета Универзитета у Београду, од 2. августа 2000. године

Решење о утврђивању матичности Факултета организационих наука Универзитета у Београду, од 2. августа 2000. године

Решење о утврђивању матичности Факултета за физичку хемију Универзитета у Београду, од 2. августа 2000. године

Решење о утврђивању матичности Машинског факултета Универзитета у Београду, од 2. августа 2000. године

Решење о утврђивању матичности Електротехничког факултета Универзитета у Београду, од 2. августа 2000. године

Решење о утврђивању матичности Грађевинског факултета Универзитета у Београду, од 2. августа 2000. године

Решење о утврђивању матичности Пољопривредног факултета Универзитета у Београду, од 2. августа 2000. године

Решење о утврђивању матичности Шумарског факултета Универзитета у Београду, од 2. августа 2000. године

Решење о утврђивању матичности Економског факултета Универзитета у Београду, од 2. августа 2000. године

Решење о утврђивању матичности Правног факултета Универзитета у Београду, од 2. августа 2000. године

Решење о утврђивању матичности Биолошког факултета Универзитета у Београду, од 2. августа 2000. године

Решење о утврђивању матичности Ветеринарског факултета Универзитета у Београду, од 2. августа 2000. године

Решење о утврђивању матичности Медицинског факултета Универзитета у Београду, од 2. августа 2000. године

Решење о утврђивању матичности Факултета политичких наука Универзитета у Београду, од 2. августа 2000. године

Решење о утврђивању матичности Грађевинског факултета Универзитета у Београду, од 14. септембра 2000. године

Решење о утврђивању матичности Електротехничког факултета Универзитета у Београду, од 14. септембра 2000. године

Решење о утврђивању матичности Факултета политичких наука Универзитета у Београду, од 14. септембра 2000. године

Решење о утврђивању матичности Архитектонског факултета Универзитета у Београду, од 14. септембра 2000. године

ИНСТИТУТИ, ЗАВОДИ

Уредба о оснивању Института за физику, од 10. јануара 1948. године

Уредба о Астрономској опсерваторији, од 5. маја 1948. године

Решење о оснивању Института за испитивање материјала Техничке велике школе Народне Републике Србије, од 6. августа 1948. године

Уредба о оснивању и делокругу рада Института друштвених наука, од 4. новембра 1948. године

Уредба о оснивању и организацији Института за научна истраживања у шумарству, од 29. марта 1949. године

Уредба о оснивању Института за сточарство, од 14. јануара 1950. године

Решење о спајању Института за медицинску хидрологију и климатологију са Институтом за медицинску хидрологију и климатологију Медицинског факултета у Београду, од 4. августа 1953. г.

Решење о проглашењу Подреонске огледне пољопривредне станице у Смедеревској Паланци за установу са самосталним финансирањем, од 27. марта 1954. године

Решење о проглашењу Астрономске опсерваторије Српске академије наука у установу са самосталним финансирањем, од 27. марта 1954. године

Решење о проглашењу Института за физиологију, развиће, генетику и селекцију за установу са самосталним финансирањем, од 27. марта 1954. године

Решење о проглашењу Института за испитивање електричних појава "Никола Тесла" Српске академије наука за установу са самосталним финансирањем, од 27. марта 1954. године

Решење о проглашењу Института за екологију и биогеографију Српске академије наука за установу са самосталним финансирањем, од 27. марта 1954. године

Решење о проглашењу Института за научна истраживања у шумарству за установу са самосталним финансирањем, од 27. марта 1954. године

Решење о преласку Института за заштиту биља у Београду на пословање као установа са самосталним финансирањем, од 27. марта 1954. године

Решење о оснивању Института за економику пољопривреде у Београду, као установу са самосталним финансирањем, од 27. марта 1954. године

Решење о проглашењу Института за педологију и агрохемију у Београду, за установу са самосталним финансирањем, од 27. марта 1954. године

Решење о оснивању Института за експерименталну фонетику, патологију говора и изучавање страних језике као установе са самосталним финансирањем, од 27. марта 1954. године

Решење о преласку Института за механизацију пољопривреде НРС у Земуну на пословање као установа са самосталним финансирањем, од 27. марта 1954. године

Решење о оснивању Института за архитектуру и урбанизам при Архитектонском Факултету у Београду, као установе са самосталним финансирањем, од 7. децембра 1954. године

Решење о оснивању Института за грађевинарство при Грађевинском Факултету у Београду, као установе са самосталним финансирањем, од 21. априла 1955. године

Решење о спајању Института за екологију и биогеографију и Института за физиологију, развиће, генетику и селекцију, од 9. маја 1956. године

Решење о Институту за испитивање материјала као установи са самосталним финансирањем, од 28. септембра 1956. године

Уредба о Институту друштвених наука, од 10. јула 1957. године

Решење о оснивању Центра за реуматизам, од 4. јуна 1958. године

Уредба о оснивању Института за електронику и телекомуникације "Михаило Пупин", од 29. јануара 1959. године

Уредба о продужењу рада Института за механизацију пољопривреде као научне установе, од 18. марта 1959. године

Уредба о оснивању Института за воћарство, од 18. априла 1959. године

Уредба о оснивању Института за шумарство, од 18. априла 1959. године

Уредба о оснивању Завода за геолошка и геофизичка истраживања "Јован Жујовић", од 18. априла 1959. године

Уредба о продужењу рада Института за експерименталну фонетику, патологију говора и изучавање страних језика у Београду као научне установе, од 26. јуна 1959. године

Уредба о продужењу рада Института за економику пољопривреде у Београду као научне установе, од 26. јуна 1959. године

Уредба о продужењу рада Астрономске опсерваторије у Београду као научне установе, од 26. јуна 1959. године

Уредба о продужењу рада Института за испитивање електричних појава "Никола Тесла" у Београду као научне установе, од 26. јуна 1959. године

Уредба о продужењу рада Института за испитивање материјала у Београду као научне установе, од 26. јуна 1959. године

Уредба о продужењу рада Биолошког института у Београду као научне институције, од 26. јуна 1959. године

Уредба о оснивању Института за сточарство у Београду, од 26. јуна 1959. године

Уредба о оснивању Института за педагошка истраживања, од 6. новембра 1959. године

Одлука о потврди Одлуке Универзитета у Београду о оснивању Института за примену нуклеарне енергије у пољопривреди, ветеринарству и шумарству, од 18. маја 1960. године

Уредба о изменама и допунама Уредбе о продужењу рада Института за проучавање земљишта у Београду као научне установе, од 13. маја 1960. године

Уредба о оснивању Археолошког института, од 25. марта 1961. године

Уредба о оснивању Византолошког института, од 25. марта 1961. године

Уредба о оснивању Историјског института, од 25. марта 1961. године

Уредба о оснивању Института за српскохрватски језик, од 25. марта 1961. године

Уредба о оснивању Географског института "Јован Цвијић", од 25. марта 1961. године

Уредба о оснивању Института за медицинска истраживања, од 25. марта 1961. године

Уредба о оснивању Института за економска истраживања, од 25. марта 1961. године

Уредба о оснивању Института за економику индустрије, од 25. марта 1961. године

Уредба о оснивању Института за психологију, од 25. марта 1961. године

Уредба о оснивању Института за кукуруз, од 25. марта 1961. године

Уредба о оснивању Завода за стрна жита, од 25. марта 1961. године

Уредба о оснивању Завода за крмно биље, од 25. марта 1961. године

Уредба о изменама и допунама Уредбе о оснивању Института  за воћарство, од 25. марта 1961. године

Уредба о изменама и допунама Уредбе о продужењу рада Института за повртарство у Смедеревској Паланци као научне установе, од 25. марта 1961. године

Уредба о изменама и допунама Уредбе о продужењу рада Института за заштиту биља, од 25. марта 1961. године

Уредба о изменама и допунама Уредбе о оснивању Института за проучавање земљишта, од 25. марта 1961. године

Уредба о изменама и допунама Уредбе о оснивању Института за сточарство, од 25. марта 1961. године

Уредба о изменама и допунама Уредбе о оснивању Института за шумарство, од 25. марта 1961. године

Уредба о изменама и допунама Уредбе о продужењу рада Биолошког института као научне установе, од 25. марта 1961. године

Уредба о изменама и допунама Уредбе о продужењу рада Астрономске опсерваторије у Београду као научне установе, од 25. марта 1961. године

Уредба о оснивању Института за физику, од 25. марта 1961. године

Уредба о оснивању Института за хемијска, технолошка и металуршка истраживања, од 25. марта 1961. године

Уредба о оснивању Института за архитектуру и урбанизам, од 13. маја 1961. године

Уредба о оснивању Математичког института, од 13. маја 1961. године

Уредба о оснивању Института за примену нуклеарне енергије у пољопривреди, ветеринарству и шумарству, од 13. маја 1961. године

Уредба о оснивању Института за превентивну ветеринарску медицину, од 13. маја 1961. године

Уредба о оснивању Института за патологију и терапију домаћих  животиња, од 13. маја 1961. године

Уредба о оснивању Социолошког института, од 13. маја 1961. године

Уредба о изменама и допунама Уредбе о продужењу рада Института за економику пољопривреде у Београду као научне установе, од 13. маја 1961. године

Уредба о изменама и допунама Уредбе о оснивању Института за педагошка истраживања, од 13. маја 1961. године

Уредба о изменама и допунама Уредбе о оснивању Института за електронику и телекомуникације "Михаило Пупин", од 13. маја 1961. године

Уредба о изменама и допунама Уредбе о продужењу рада Института за испитивање електричних појава "Никола Тесла", од 25. марта 1961. године

Уредба о изменама и допунама Уредбе о продужењу рада института за механизацију пољопривреде као научне установе, од 25. марта 1961. године

Уредба о изменама и допунама Уредбе о Институту друштвених наука, од 6. марта 1962. године

Уредба о оснивању Института за теорију књижевности и уметности, од 15. септембра 1962. године

Уредба о изменама и допунама Уредбе о оснивању Завода за геолошка и геофизичка истраживања "Јован Жујовић", од 15. септембра 1962. године

Уредба о изменама и допунама Уредбе о продужењу рада Института за експерименталну фонетику, патологију говора и изучавање страних језика у Београду као научне установе, од 15. септембра 1962. године

Уредба о оснивању Текстилног института, од 22. новембра 1962. године

Уредба о оснивању Института за алатне машине и алате, од 9. маја 1963. године

Уредба о оснивању Машинског института "Владимир Фармаковски" од 9. маја 1963. године

Решење о промени назива Центра за реуматизам у Београду, од 30. маја 1963. године

Одлука о давању сагласности на Одлуку Радне заједнице Биолошког института у Београду о припајању Института Заводу за биологију мора у Котору и о промени назива Института, од 28. априла 1966. године

Исправка Одлуке о давању сагласности на Одлуку Радне заједнице Биолошког института у Београду о припајању Института Заводу за биологију мора у Котору и о промени назива Института, од 12. маја 1966. године

Одлука о давању сагласности на Одлуку Института за рехабилитацију у Београду о његовом спајању са Институтом за физикалну медицину и рехабилитацију Медицинског факултета у Београду, Балнео-климатолошким институтом СР Србије у Београду, Заводом за ортопедску протетику СР Србије у Београду и Центром за церебралну парализу у Београду у нову здравствену установу, од 27. априла 1968. године

Одлука о давању сагласности на Одлуку Института за изучавање радничког покрета о његовој подели на три нове установе и на одлуку Института друштвених наука о издвајању Одељења за историјске науке и о његовом припајању новооснованом Институту за савремену историју, од 19. децембра 1968. године

Одлука о давању сагласности на Одлуку Централног онколошког диспанзера у Београду о спајању са Онколошким институтом у Београду – у нову здравствену установу "Онколошки институт Србије" у Београду, од 11. јуна 1970. године

СТУДЕНТСКЕ УСТАНОВЕ, ЗАШТИТА СТУДЕНАТА И ФОНДОВИ

Општа уредба о стипендијама, од 4. новембра 1947. године

Уредба о изменама и допунама Опште уредбе о стипендијама, од 12. марта 1948. године

Уредба о изменама и допунама Опште уредбе о стипендијама, од 17. јуна 1949. године

Уредба о изменама и допунама Опште уредбе о стипендијама, од 28. марта 1951. године

Општа уредба о стипендијама, од 25. октобра 1951. године

Исправка Опште уредбе о стипендијама, од 30. октобра 1951. године

Основни закон о стипендијама, од 9. јула 1955. године

Одлука о оснивању Републичког фонда за стипендије, од 22. јуна 1956. године

Закон о изменама и допунама Основног закона о стипендијама, од 8. децембра 1956. године

Одлука о начину исплате стипендија, од 30. јуна 1959. године

Закон о изменама Основног закона о стипендијама, од 2. марта 1961. године

Закон о Републичком позајмном фонду студената, од 27. октобра 1961. године

Закон о престанку важења Основног закона о стипендијама, од 15. марта 1965. године

Закон о изменама и допунама Закона о Републичком позајмном фонду студената, од 27. марта 1965. године

Закон о Републичком позајмном фонду студената (пречишћени текст), од 24. маја 1965. године

Закон о стипендирању и кредитирању студената и ученика, од 5. јануара 1968. године

Закон о студентским установама, од 18. јуна 1968. године

Одлука о потврђивању одлуке о отпису кредита редовним студентима високошколских установа, од 18. јуна 1968. г.

Одлука о одређивању органа који ће давати сагласност на статуте студентских установа, од 4. марта 1969. године

Закон о изменама и допунама Закона о републичком позајмном фонду студената, од 8. априла 1969. године

Исправка Закона о изменама и допунама Закона о Републичком позајмном фонду студената, од 26. априла 1969. године

Закон о изменама и допунама Закона о студентским установама, од 12. јуна 1975. године

Закон о изменама и допунама Закона о стипендирању и кредитирању студената и ученика, од 12. јуна 1975. године

Закон о организацијама удруженог рада за студентски стандард, од 23. јуна 1978. године

Друштвени договор о заједничким основама ученичког и студентског стандарда, објављен 25. јула 1983. године

Правилник о кредитирању студената, од 11. јула 1984. године

Правилник о изменама и допунама Правилника о кредитирању студената, од 30. јуна 1987. године

Закон о ученичком и студентском стандарду, од 6. новембра 1992. године

Одлука о мрежи установа студентског стандарда, од 13. јануара 1993. године

Одлука о изменама Одлуке о мрежи установа студентског стандарда, од 3. марта 1993. године

Закон о изменама  и допунама закона о ученичком и студентском стандарду, од 1. јула 1993. године

Уредба о повластицама за путовање ученика и студената у унутрашњем железничком саобраћају, од 8. децембра 1993. године

Посебан колективни уговор за ученички и студентски стандард, од 16. јуна 1994. године

Правилник о критеријумима и мерилима за утврђивање  цене услуга установама ученичког и студентског стандарда, од 28. фебруара 1995. године

Правилник о смештају иисхрани ученика и студената, од 10. априла 1995. године

Посебан колективни уговор за запослене у омладинском и студентском задругарству у републици Србији, објављен 29. јуна 1995. године

Колективни уговор о изменама и допунама Посебног колективног уговора за ученички и студентски стандард, од 13. јула 1995. године

Исправка Колективног уговора о изменама и допунама Колективног уговора за ученички и студентски стандард, објављена 27. јула 1995. године

Уредба о здравственој заштити жена, деце, школске деце и студената, од 15. новембра 1995. године

Посебан колективни уговор о изменама и допунама Посебног колективног уговора за запослене у омладинском и студентском задругарству Србије, од 27. новембра 1995. године

Колективни уговор о изменама и допунама Посебног колективног уговора за ученички и студентски стандард, објављен 4. марта 1996. године

Колективни уговор о изменама и допунама Посебног колективног уговора за ученички и студентски стандард, од 12. јуна 1997. године

Одлука о допуни Одлуке о мрежи установа студентског стандарда, од 29. јануара 1999. године

Посебан колективни уговор за студентски стандард, од 26. маја 2000. године