Универзитет у Београду

Универзитет у Београду - 210 година
Насловна > Универзитет > Закони > Књига 2 - Универзитет

Књига 2 - Универзитет

Импресум

Садржај:

Самоуправни споразум о прихватању на школовање студената страног држављанства, објављен 16. новембра 1985. годинe

Закон о усмереном образовању и васпитању, од 18. априла 1986. године

Одлука о броју студената који могу уписати високошколске организације на прву годину студија школске 1986/87. године, од 28. априла 1986. године

Исправка Одлуке о броју студената који могу уписати високошколске организације на прву годину студија школске 1986/87. године, објављен 7. јуна 1986. године

Одлука о утврђивању основних образовних профила за VI-1 и VII-1 степен стручне спреме, од 29. децембра 1986. године

Одлука о броју студената који могу уписати високошколске организације на прву годину студија школске 1987/88. године, од 14. априла 1987. године

Друштвени договор о обезбеђивању услова за развој обдарених студената и ученика за научни и уметнички рад и њихово запошљавање, од 13. јула 1987. године

Споразум о оснивању Републичке фондације за подстицање развоја обдарених студената и ученика за научни и уметнички рад и њихово запошљавање, од 13. јула 1987. године

Одлука о утврђивању састава и броја представника друштвене заједнице у саветима факултета и виших школа, од 24. јуна 1987. године

Одлука о допуни Одлуке о броју студената који могу уписати високошколске организације на прву годину студија школске 1987/88. године, од 30. јуна 1987. године

Одлука о допуни Одлуке о броју студената који могу уписати високошколске организације на прву годину студија школске 1987/88. године, од 9. септембра 1987. године

Закон о допунама Закона о усмереном образовању и васпитању, од 4. марта 1988. године

Одлука о броју студената који се могу уписати на високошколске организације на прву годину студија школске 1989/90. године, од 26. априла 1989. године

Одлука о броју студената са подручја других република и покрајина који се могу уписати на прву годину студија школске 1989/90. године на факултете и више школе Универзитета у Београду, Нишу и Крагујевцу, од 26. априла 1989. године

Одлука о измени Одлуке о утврђивању основних образовних профила за VI-1 и VII-1 степен стручне спреме, од 27. јуна 1989. године

Одлука о измени Одлуке о распореду утврђених основних образовних профила за VI-1 и VII-1 степен стручне спреме, од 27. јуна 1989. године

Закон о Универзитету, од 26. јануара 1990. године

Одлука о избору чланова Савета Републичког фонда за универзитетско образовање, од 23. марта 1990. године

Одлука о броју студената за упис у прву годину студија на факултетима и вишим школама школске 1990/91. године, од 11. маја 1990. године

Исправка Одлуке о броју студената за упис у прву годину студија на факултетима и вишим школама школске 1990/91. године, од маја 1990. године

Закон о престанку важења Закона о високом образовању, од 7. августа 1990. године

Закон о упису студената на факултете и више школе за школску 1991/1992. годину, од 23. маја 1991. године

Одлука о броју студената за упис у прву годину студија на факултетима и вишим школама школске 1991/92. године, од 30. маја 1991. године

Посебни колективни уговор за универзитетско образовање, од 19. септембра 1991. године

Одлука о престанку важења одредбе члана 69. Закона о универзитету, од 24. децембра 1991. године

Одлука о броју студената за упис у прву годину студија на факултетима школске 1992/93. године, од 27. маја 1992. године

Одлука о изменама и допунама Одлуке о броју студената за упис у прву годину студија на факултетима школске 1992/93. године, од 10. јула 1992. године

Закон о Универзитету, од 7. августа 1992. године

Решење о разрешењу и именовању чланова Савета Универзитета у Београду, од 11. новембра 1992. године

Одлука о образовању Републичког савета за развој универзитетског образовања, од 24. фебруара 1993. године

Правилник о садржају и облику образаца јавних исправа које издају виша школа, факултет и универзитет, од 4. фебруара 1993. године

Правилник о садржају обрасца и начину вођења евиденције коју води универзитет и факултет, од 4. фебруара 1993. године

Одлука о броју студената за упис у прву годину основних студија на факултетима чији је оснивач Република, школске 1993/94. године, од 26. маја 1993. године

Закон о изменама и допунама Закона о универзитету, од 28. маја 1993. године

Исправка Одлуке о броју студената за упис у прву годину основних студија на факултетима чији је оснивач Република, школске 1993/94. године, од 2. јуна 1993. године

Одлука о изменама Одлуке о броју студената за упис у прву годину основних студија на факултетима чији је оснивач Република, школске 1993/94. године, од 6. јула 1993. године

Одлука о висини школарине за 1993/1994. годину за основне студије на факултетима чији је оснивач Република, од 9. јула 1993. године

Одлука о изменама и допунама Одлуке о броју студената за упис у прву годину основних студија на факултетима чији је оснивач Република, школске 1993/94. године, од 9. јула 1993. године

Одлука о броју студената за упис у прву годину магистарских студија на универзитетима и факултетима чији је оснивач Република школске 1993/94. године, од 3. новембра 1993. године

Одлука о висини школарине за школску 1993/94. годину за магистарске студије на универзитетима и факултетима чији је оснивач Република, од 15. децембра 1993. године

Одлука о изменама и допунама Одлуке о висини школарине за 1993/94 годину за основне студије на факултетима чији је оснивач Република, од 6. јануара 1994. године

Одлука о изменама и допунама Одлуке о висини школарине за школску 1993/94. годину за магистарске студије на универзитетима и факултетима чији је оснивач Република, од 20. јануара 1994. године

Одлука о изменама Одлуке о висини школарине за 1993/94. годину за основне студије на факултетима чији је оснивач Република, од 20. јануара 1994. године

Одлука о образовању Републичког савета за развој универзитетског образовања, од 30. марта 1994. године

Одлука о броју студената за упис у прву годину основних студија на факултетима чији је оснивач Република, школске 1994/95. године од 27. априла 1994. године

Одлука о школарини за студенте чије се основне студије не финансирају из буџета на факултетима чији је оснивач Република, од 18. маја 1994. године

Одлука о броју студената за упис у прву годину магистарских студија на универзитетима и факултетима чији је оснивач Република школске 1994/95. године, од 25. маја 1994. године

Одлука о школарини за магистарске студије за студенте чије се студије не финансирају из буџета на универзитетима и факултетима чији је оснивач Република, од 25. маја 1994. године

Одлука о висини накнаде за полагање стручног испита на факултетима и вишим школама чији је оснивач Република, од 22. јуна 1994. године

Посебан колективни уговор за универзитетско образовање, од 28. јуна 1994. године

Одлука о изменама и допунама Одлуке о броју студената за упис у прву годину основних студија на факултетима чији је оснивач Република, школске 1994/95. године, од 13. јула 1994. године

Одлука о изменама Одлуке о броју студената за упис у прву годину основних студија на факултетима чији је оснивач Република, школске 1994/95. године, од 31. августа 1994. године

Одлука о изменама Одлуке о броју студената за упис у прву годину магистарских студија на универзитетима и факултетима чији је оснивач Република школске 1994/95. године, од 26. октобра 1994. године

Уредба о нормативима и стандардима услова рада универзитета и факултета за делатности које се финансирају из буџета Републике, од 30. марта 1995. године

Одлука о броју студената за упис у прву годину основних студија на факултетима чији је оснивач Република и висини школарине за школску 1995/96. годину, од 30. марта 1995. године

Одлука о броју студената за упис у прву годину магистарских студија на универзитетима и факултетима чији је оснивач Република и висини школарине за школску 1995/96. годину, од 30. марта 1995. године

Одлука о изменама Одлуке о броју студената за упис у прву годину основних студија на факултетима чији је оснивач Република и висини школарине за школску 1995/96. годину од 12. јула 1995. године

Колективни уговор о изменама и допунама Посебног колективног уговора за универзитетско образовање, од 13. јула 1995. године

Одлука о изменама Одлуке о броју студената за упис у прву годину основних студија на факултетима чији је оснивач Република и висини школарине за школску 1995/96. годину, од 27. јула 1995. године

Исправка Колективног уговора о изменама и допунама Посебног колективног уговора за универзитетско образовање, од јула 1995. године

Одлука о изменама Одлуке о броју студената за упис у прву годину магистарских студија на универзитетима и факултетима чији је оснивач Република и висини школарине за школску 1995/96. годину, од 13. октобра 1995. године

Колективни уговор о изменама и допунама Посебног колективног уговора за универзитетско образовање, од марта 1996. године

Исправка Колективног уговора о изменама и допунама Посебног колективног уговора за универзитетско образовање, од марта 1996. године

Одлука о броју студената за упис у прву годину основних студија на факултетима чији је оснивач Република и висини школарине за школску 1996/97. годину, од 17. априла 1996. године

Одлука о броју студената за упис у прву годину магистарских студија на универзитетима и факултетима чији је оснивач Република и висини школарине за школску 1996/97. годину, од 17. априла 1996. године

Закон о допуни Закона о универзитету, од 28. маја 1996. године

Одлука о изменама Одлуке о висини накнаде за полагање стручног испита на факултетима и вишим школама чији је оснивач Република, од 25. маја 1996. године

Решење о именовању чланова Савета Универзитета у Београду, од 5. марта 1997. године

Колективни уговор о изменама и допунама Посебног колективног уговора за универзитетско образовање, од 12. марта 1997. године

Одлука о образовању Републичког савета за развој универзитетског образовања, од 7. маја 1997. године

Одлука о броју студената за упис у прву годину основних студија на факултетима чији је оснивач Република и висини школарине за школску 1997/98. годину, од 14. маја 1997. године

Одлука о броју студената за упис у прву годину магистарских студија на универзитетима и факултетима чији је оснивач Република и висини школарине за школску 1997/98. годину, од 14. маја 1997. године

Одлука о измени Одлуке о броју студента за упис у прву годину основних студија на факултетима чији је оснивач Република и висини школарине за школску 1997/98. годину, од 16. јуна 1997. године

Одлука о измени Одлуке о образовању Републичког савета за развој универзитетског образовања, од 17. априла 1998. године

Закон о универзитету, од 28. маја 1998. године

Одлука о броју студената за упис у прву годину основних студија на универзитетима и факултетима чији је оснивач Република и висини школарине за школску 1998/99. годину, од 10. јуна 1998. године

Одлука о броју студената за упис у прву годину магистарских студија на универзитетима и факултетима чији је оснивач Република и висини школарине за школску 1998/99. годину, од 10. јуна 1998. године

Одлука о давању сагласности на Статут Универзитета у Београду, од 14. августа 1998. године

Одлука о образовању Републичког савета за развој универзитетског образовања, од 2. децембра 1998. године

Правилник о изменама и допунама Правилника о садржају и облику образаца јавних исправа које издају виша школа, факултети и универзитет, од 9. фебруара 1999. године

Правилник о изменама и допунама Правилника о садржају и облику обрасца и начину вођења евиденције коју води универзитет и факултет, од 9. фебруара 1999. године

Одлука о броју студената за упис у прву годину основних студија на универзитетима и факултетима чији је оснивач Република и висини школарине за школску 1999/2000. годину, од 29. маја 1999. године

Одлука о броју студената за упис у прву годину магистарских студија на универзитетима и факултетима чији је оснивач Република и висини школарине за школску 1999/2000. годину, од 29. маја 1999. године

Одлука о броју студената за упис у прву годину основних студија на факултетима чији је оснивач Република и висини школарине за школску 2000/2001. годину, од 10. маја 2000. године

Одлука о броју студената за упис у прву годину магистарских студија на универзитетима и факултетима чији је оснивач Република и висини школарине за школску 2000/2001. годину, од 10. маја 2000. године

Посебан колективни уговор за универзитетско образовање, од 26. маја 2000. године

Одлука о образовању Просветног савета за више и високо образовање, од 26. јула 2000. године