Универзитет у Београду

Универзитет у Београду - 210 година
Насловна > Универзитет > Закони > Књига 1 - Универзитет

Књига 1 - Универзитет

Импресум

Предговор

Садржај:

Резолуција о високим школама, универзитету и академијама, од 9. априла 1945. године

Уредба о непризнавању диплома, испита и семестара стечених на универзитетима и високим школама за време окупације,
од 11. маја 1945. године

Уредба о нострификовању диплома и о признавању испита и
семестара стечених за време рата на страним универзитетима
и високим школама, од 14. јула 1945. године

Уредба о универзитетским властима и наставном особљу
Универзитета у Београду, од 16. августа 1945. године

Одлука Претседништва Народне скупштине Србије о додељивању ванредне помоћи члановима Српске академије наука и професорима Универзитета, од 4. октобра 1945. године

Закон о уписивању свршених ученика средњих стручних школа
на Универзитет, од 21. децембра 1945. године

Решење о сталном месечном додатку научним радницима, од 25. маја 1946. године

Правилник о настави на техничким факултетима универзитета Федеративне Народне Републике Југославије, од 23.
августа 1946. године

Правилник о настави на економско-комерцијалним високим
школама и економским факултетима универзитета у Федеративној Народној Републици Југославији, од 27. септембра 1946. године

Правилник о настави на правним факултетима универзитета
Федеративне Народне Републике Југославије, од 14.
октобра 1946. године

Правилник о настави на медицинским факултетима универзитета у Федеративној Народној Републици Југославији, од 15. октобра 1946. године

Уредба о Комитету за научне установе, Универзитет и високе школе, од 31. марта 1947. године

Правилник о трајању студија и наставном плану и програму на ветеринарским факултетима Федеративне Народне Републике Југославије, од 8. октобра 1947. године

Уредба о ванредном студирању на универзитетима и
високим школама, од 8. децембра 1947. године

Правилник о настави, трајању студија и наставном плану и
програму на пољопривредно-шумарским факултетима универзитета Федеративне Народне Републике Југославије, од 11. децембра 1947. године

Уредба о издвајању Техничког факултета из састава Универзитета у самосталну Техничку велику школу у Београду, од 21. јуна 1948. године

Уредба о издвајању Медицинског и Фармацеутског факултета
из састава Универзитета у самосталну Медицинску велику школу у Београду, од 21. јуна 1948. године

Правилник о настави на медицинским факултетима у Федеративној Народној Републици Југославији, од 8. августа 1948. године

Правилник о настави на природно-математичким факултетима универзитета у ФНРЈ, од 10. септембра 1948. године

Уредба о избору ректора Универзитета и великих школа и декана факултета, од 2. октобра 1948. године

Уредба о катедрама на факултетима Универзитета и великих школа, од 2. октобра 1948. године

Закон о стицању научног степена доктора наука, од 12. октобра 1948. године

Правилник о настави на правним факултетима универзитета у Федеративној Народној Републици Југославији, од 25. октобра 1948. године

Правилник о настави на економским факултетима универзитета у Федеративној Народној Републици Југославији,
од 25. октобра 1948. године

Правилник о настави на фармацеутским факултетима, од 5. јануара 1949. године

Правилник о саставу и раду комисија за оцену и одбрану
докторске дисертације, од 31. јануара 1949. године

Правилник о настави на филозофским факултетима у Федеративној Народној Републици Југославији, од 28. марта 1949. године

Упутство о ванредном студирању, од 14. априла 1949. године

Опште упутство о организацији, раду и контроли обавезне праксе редовних студената и ученика средњих стручних школа (техникума), од 28. маја 1949. године

Уредба о нострификовању диплома и признавању испита и
семестара са страних факултета, од 11. јуна 1949. године

Опште упутство о упису дипломираних слушалаца виших
педагошких школа на факултете, од 6. септембра 1949. године

Опште упутство о општем руководству над медицинским,
фармацеутским и стоматолошким факултетима, од 14. октобра 1949. године

Уредба о стављању Медицинске велике школе у Београду
под руководство Министарства народног здравља, од 15. новембра 1949. године

Уредба о укидању Комитета за научне установе, Универзитет,
и велике школе, од 30. јануара 1950. године

Наредба о вршењу обавезне праксе за редовне студенте и ученике средњих стручних школа (техникума и специјалних
стручних школа), од 16. јуна 1950. године

Правилник о летњој пракси студената Медицинске велике школе и ученика средњих медицинских школа, од 16. јуна 1950. године

Правилник о обавезној пракси редовних студената Универзитета и Техничке велике школе у Београду, од 16. јуна 1950. године

Уредба о ванредном студирању, од 5. октобра 1950. године

Опште упутство за извршење Закона о стицању научног степена доктора наука, од 10. октобра 1950. године

Решење о мерама за повишење нивоа наставе у средњим,
средњим стручним школама, на Универзитету и на високим школама, од 30. маја 1951. године

Уредба о стављању Медицинске велике школе у Београду под руководство Савета за просвету, науку и културу Владе НРС, од 14. јуна 1951. године

Уредба о измени Уредбе о нострификацији диплома и признавању испита и семестара са страних факултета, од 28. новембра 1952. године

Уредба о укидању Уредбе о нострификацији диплома и о
признавању испита и семестара стечених за време рата на страним универзитетима и високим школама, од 28. новембра 1952. године

Одлука о праву уписа на факултете свршених ученика средњих
школа за опште образовање, од 2. септембра 1953. године

Одлука о праву уписа на факултете свршених ученика средњих
стручних школа, од 7. септембра 1953. године

Одлука о праву уписа на факултете свршених ученика средњих
стручних школа, од 1. октобра 1953. године

Одлука о установљењу посебног додатка за асистенте универзитета и великих школа, од 2. новембра 1953. године

Општи закон о универзитетима, од 15. јуна 1954. године

Одлука о упису свршених ученика средњих стручних школа
на факултете, од 10. јула 1954. године

Уредба о укључивању Техничке велике школе и Медицинске
велике школе у Београду у Универзитет у Београду, од 28. јула 1954. године

Одлука о изменама и допунама Одлуке о упису свршених
ученика средњих стручних школа на факултете, од 14. септембра 1954. године

Одлуку о утврђивању броја чланова Универзитетског савета и факултетских савета Универзитета у Београду које бира
Народна скупштина Народне Републике Србије и о избору
тих чланова, од 21. октобра 1954. године

Одлука о плаћању хонорарне наставе на факултетима
Универзитета, од 8. октобра 1954. године

Закон о привременом начину избора претставника и чланова
које бирају студенти, факултетски сарадници и сарадници универзитетских установа и факултетске управе у органе факултета и Универзитета у Београду, од 30. октобра 1954. године

Одлука о примени Одлуке о плаћању хонорарне наставе на
факултетима Универзитета и на уметничке академије, од 11. децембра 1954. године

Одлука о изменама и допунама Одлуке о утврђивању броја
чланова Универзитетског савета и факултетских савета Универзитета у Београду које бира Народна скупштина
Народне Републике Србије и о избору тих чланова, од 17. децембра 1954. године

Обавезно тумачење члана 29 став 1 Општег закона о универзитетима, од 10. јануара 1955. године

Уредба о поступку оцене хабилитационих радова при избору универзитетских наставника, од 19. јануара 1955. године

Одлука о изменама и допунама Одлуке о плаћању хонорарне наставе на факултетима Универзитета, од 24. маја 1955. године

Одлука о праву уписа на факултете свршених ученика средњих
школа за опште образовање, од 17. јуна 1955. године

Одлука о упису свршених ученика средњих стручних школа на факултете, од 17. јуна 1955. године

Закон о докторату наука, од 20. јуна 1955. године

Одлука о изменама Одлуке о изменама и допунама Одлуке
о плаћању хонорарне наставе на факултетима Универзитета, од 9. децембра 1955. године

Закон о изменама и допунама Општег закона о универзитетима,
од 29. децембра 1955. године

Одлука о увођењу квалификационих испита за упис нових студената на факултете Универзитета у Београду, од 6. јануара 1956. године

Закон о универзитетима, од 17. фебруара 1956. године

Одлука о изменама и допунама Одлуке о увођењу квалификационих испита за упис нових студената на факултете Универзитета у Београду, од 29. марта 1956. године

Обавезно тумачење члана 25 Општег закона о универзитетима, од 24. јуна 1956. године

Одлука о потврди Статута Универзитета у Београду и статута
његових факултета у Београду и Новом Саду, од 12. октобра 1956. године

Закон о измени Закона о универзитетима, од 12. октобра 1956. године

Одлука о одређивању броја и избору чланова Универзитетског
савета и факултетских савета Универзитета у Београду, од 12. октобра 1956. године

Одлука о примени Одлуке о плаћању хонорарне наставе на
факултетима Универзитета и на Високу школу за физичко васпитање у Београду, од 18. маја 1957. године

Одлука о изменама и допунама Одлуке о праву уписа на
факултете свршених ученика средњих школа за опште образовање, од 24. маја 1957. године

Одлука о изменама и допунама Одлуке о упису свршених ученика средњих стручних школа на факултете, од 24. маја 1957. године

Одлука о изменама и допунама Одлуке о плаћању хонорарне наставе на факултетима Универзитета, од 13. јула 1957. године

Одлука о увођењу конкурса за упис нових студената на одређене факултете Универзитета у Београду у школској 1957/58 години, од 6. јула 1957. године

Одлука о изменама Одлуке о увођењу конкурса за упис нових
студената на одређене факултете Универзитета у Београду
у школској 1957/58 год, од 5. октобра 1957. године

Одлука о изменама Одлуке о увођењу конкурса за упис нових
студената на одређене факултете Универзитета у Београду у школској 1957/58 години, од 11. октобра 1957. године

Одлука о измени Одлуке о упису на факултете свршених ученика средњих школа општег образовања, од 7. јуна 1958. године

Одлука о упису на факултете Универзитета у Београду, од 19. јуна 1958. године

Закон о изменама Општег закона о универзитетима, од 28. јуна 1958. године

Препорука о стварању даљих услова за редовно образовање висококвалификованих стручњака на факултетима, од 28. јуна 1958. године

Одлука о одређивању броја и избору чланова Универзитетског
савета и факултетских савета Универзитета у Београду, од 30. јуна 1958. године

Закон о изменама и допунама Закона о универзитетима, од 31. октобра 1958. године

Одлука о потврди измена и допуна Статута Универзитета
у Београду, од 31. марта 1959. године

Закон о изменама Закона о универзитетима, од 1. јула 1959. године

Одлука о одређивању броја и о разрешењу и избору чланова Универзитетског савета и факултетских савета Универзитета у Београду, од 26. новембра 1959. године

Одлука о посебном додатку службеницима који врше функције на универзитету, факултетима универзитета, уметничким академијама и високим школама, од 19. фебруара 1960. године

Закон о изменама и допунама Закона о универзитетима, од 18. маја 1960. године

Исправка Одлуке о одређивању броја и о разрешењу и избору
чланова Универзитетског савета и факултетских савета Универзитета у Београду, од 28. маја 1960. године

Закон о изменама и допунама Општег закона о универзитетима,
од 4. јуна 1960. године

Уредба о почетку рада новооснованих факултета Универзитета у Београду, од 10. јуна 1960. године

Општи закон о факултетима и универзитетима (пречишћени текст) од 28 јуна 1960. године

Закон о оснивању Универзитета у Новом Саду, од 28. јуна 1960. године

Исправка Општег закона о факултетима и универзитетима:
пречишћени текст, од 20. октобра 1960. године

Одлука о установљењу додатка за асистенте одређене
специјалности на факултетима универзитета у Београду и Новом Саду, од 14. јула 1960. године

Одлука о почетку исплаћивања положајних плата асистентима,
лекторима, доцентима, ванредним професорима и редовним професорима факултета Универзитета у Београду и
Универзитета у Новом Саду, од 14. јула 1960. године

Решење о одређивању броја и избору чланова Универзитетског савета и факултетских савета Универзитета у Београду и Универзитета у Новом Саду, од 14. јула 1960. године

Одлука о привременом одлагању уписа ванредних студената на Медицински и Стоматолошки факултет Универзитета у
Београду, од 1. октобра 1960. године

Исправка Општег закона о факултетима и универзитетима
(пречишћени текст), од 7. јануара 1961. године

Одлука о плаћању хонорарне наставе на факултетима основаним школске 1959/60. и 1960/61. године, од 25. марта 1961. године

Одлука о изменама и допунама Одлуке о плаћању хонорарне
наставе на факултетима универзитета, од 7. априла 1961. године

Одлука о ограничењу уписа студената на поједине факултете Универзитета у Београду и Универзитета у Новом Саду у школској 1961/62. години, од 7. априла 1961. године

Одлука о плаћању хонорарне наставе и накнадама за
прековремени рад наставног особља на факултетима, од 24. новембра 1961. године

Одлука о изменама и допунама Одлуке о плаћању хонорарне
наставе и накнадама за прековремени рад наставног
особља на факултетима, од 30. марта 1962. године

Одлука о допунама Одлуке о установљењу додатка за асистенте одређене специјалности на факултетима универзитета у Београду и Новом Саду, од 30. марта 1962. године

Одлука о ограничењу уписа студената на поједине факултете Универзитета у Београду и Универзитета у Новом Саду и више школе у Народној Републици Србији у школској 1962/63. години, од 27. априла 1962. године

Закон о високом школству, од 6. децембра 1962. године

Закон о стручним називима и академским степенима, од 26. марта 1963. године

Одлука о ограничењу уписа студената на поједине високошколске установе у Народној Републици Србији у школској 1963/64. години, од 5. априла 1963. године

Решење о разрешењу и именовању чланова Савета
Универзитета у Београду, од 21. октобра 1963. године

Закључци о развитку високог школства у Србији 1953-1963.
године, од 28. фебруара 1964. године

Одлука о ограничењу уписа студената на поједине високошколске установе у Социјалистичкој Републици Србији у школској 1964/65. години, од 22. априла 1964. године

Закон о изменама и допунама Закона о високом школству,  од 7. априла 1965. године

Закон о оснивању Универзитета у Нишу, од 15. јуна 1965. године

Решење о оснивању Савета за високо школство, од 25. јуна 1965. године

Закон о високом школству: пречишћен текст, од 24. јуна 1965. године

Решење о именовању председника и чланова Савета за високо
школство, од 20. јула 1965. године

Исправка Закона о високом школству, од 21. октобра 1965. године

Одлука о давању сагласности на одлуке високошколских установа о броју редовних студената који могу уписати прву годину студија школске 1966/67. године, од 18. маја 1966. године

Исправка одлуке о давању сагласности на одлуке високошколских установа о броју редовних студената који могу уписати прву годину студија школске 1966/67. године,
од 31. маја 1966. године

Одлука о потврди статута високошколских установа, од 22. новембра 1966. године

Закон о изменама и допунама Закона о високом школству, од 28. децембра 1966. године

Закон о нострификацији школских сведочанстава стечених у иностранству, од 1. марта 1967. године

Одлука о давању сагласности на одлуке високошколских установа о броју редовних студената који могу уписати прву годину студија школске 1967/68. године, од 26. маја 1967. године

Уредба о оснивању Савета за високо школство, од 23. јуна  1967. године

Решење о именовању председника и чланова Савета за високо
школство, од 6. октобра 1967. године

Одлука о образовању комисије за израду закона о високом
школству, од 21. маја 1968. године

Одлука о избору председника и чланова комисије за израду
закона о високом школству, од 21. маја 1968. године

Одлука о давању сагласности на одлуке високошколских установа о броју студената који могу уписати прву годину студија школске 1968/69. године, од 5. јуна 1968. године

Закон о изменама и допунама Закона о високом школству, од 29. јула 1968. године

Препорука о мерама за решавање актуелних проблема ванредних студија на високошколским установама од 30. јула 1968. г.

Закон о допунама Закона о високом школству, од 2. октобра 1968. године

Одлука о давању сагласности на одлуке високошколских установа о броју студената који могу уписати прву годину студија школске 1969/70. године, од 16. априла 1969. године

Закон о изменама и допунама Закона о високом школству, од 11. јула 1969. године

Закон о оснивању Универзитета у Приштини, од 18. новембра 1969. године

Одлука о давању сагласности на одлуке високошколских установа о броју студената који могу уписати прву годину студија школске 1970/71. године, од 23. јуна 1970. године

Закон о изменама и допунама Закона о високом школству, од 1. октобра 1970. године

Одлука о именовању чланова Скупштине Универзитета
у Београду, од 14. јуна 1971. године

Закон о изменама и допунама Закона о високом школству, од 8. октобра 1971. године

Закон о изменама и допунама Закона о високом школству, од 25. фебруара 1972. године

Одлука о давању сагласности на одлуке високошколских установа о броју студената који могу уписати прву годину студија школске 1972/73. године, од 27. јуна 1972. године

Закон о учешћу Социјалистичке Републике Србије у финансирању изградње објеката високошколских установа и студентског стандарда, од 13. јула 1972. године

Одлука о давању сагласности на Програм развоја материјалне
основе високошколских установа и студентског стандарда
за период 1971-1975. године, од 13. јула 1972. године

Одлука о допуни одлуке о давању сагласности на одлуке
високошколских установа о броју студената који могу
уписати прву годину студија школске 1972/73. године,
од 7. августа 1972. године

Одлука о допуни одлуке о давању сагласности на одлуке
високошколских установа о броју студената који могу
уписати прву годину студија школске 1972/73. године, од 26. септембра 1972. године

Закон о високом школству, од 15. децембра 1972. године

Исправка Закона о високом школству, од 25. децембра 1972. године

Одлука о образовању Заједничке комисије Републичког и
Просветно-културног већа Скупштине Социјалистичке
Републике Србије за разматрање статута високошколских
установа ради усаглашавања са законом о високом
школству, од 25. октобра 1973. године

Закон о нострификацији и еквиваленцији школских сведочанстава стечених у иностранству, од 14. децембра 1973. године

Одлука о допуни Одлуке о образовању Заједничке комисије
Републичког и Просветно-културног већа скупштине Социјалистичке Републике Србије за разматрање статута високошколских установа ради усаглашавања са законом
о високом школству, од 25. фебруара 1974. године

Закон о измени Закона о учешћу Социјалистичке Републике
Србије у финансирању изградње објеката високошколских установа и студентског стандарда, од 19. априла 1974. године

Правилник о садржини и облику диплома о завршеним студијама и стеченом докторату, од 24. јуна 1974. године

Закон о изменама и допунама Закона о високом школству, од 27. новембра 1974. године

Закон о изменама и допунама Закона о високом школству, од 21. јула 1975. године

Закон о изменама и допунама Закона о високом школству, од 16. јула 1976. године

Решење о покретању поступка за оцењивање законитости општих аката Економског факултета у Београду, Правног факултета у Нишу и Факултета заштите на раду у Нишу о увођењу накнада које за своје услуге факултети наплаћују од
ванредних студената и других непосредних корисника, од 8. јула 1976. године

Договор о основама Друштвеног плана СР Србије за развој
усмереног образовања за период 1976-1980. године, објављен 28. јануара 1978. године

Закон о изменама и допунама Закона о високом школству, од 20. октобра 1978. године

Самоуправни споразум о начину утврђивања накнаде за
студије уз рад, ванредне и последипломске студије,
објављен 4. новембра 1978. године

Закон о високом школству: пречишћени текст, од 14. децембра 1978. године

Исправка Закона о високом школству, од 30. јануара 1979. године

Одлука о именовању делегата у Скупштину Универзитета
у Београду, од 14. јуна 1979. године

Одлука о давању сагласности на број редовних и ванредних
студената који се могу уписати у I  годину студија на високошколским организацијама у школској 1979/80.
години, од 2. октобра 1979. године

Одлука о висини накнаде за последипломске студије уписане
у школској 1979/80. години, од 28. фебруара 1980. године

Одлука о максималним ценама уџбеника и приручника за
високо и више образовање, од 14. маја 1980. године

Закон о изменама и допунама Закона о високом школству, од 5. јуна 1980. године

Одлука о давању сагласности на одређене одлуке Статута
Универзитета у Београду и Одлуке о изменама и
допунама Статута Универзитета у Београду, од 5. јуна 1980. године

Закон о изменама и допунама Закона о нострификацији и
еквиваленцији школских сведочанстава стечених у иностранству, од 13. јуна 1980. године

Одлука о утврђивању струка које су одговарајуће за
студије на одређеној високошколској организацији,
од 6. јуна 1980. године

Одлука о утврђивању предмета од значаја за студије у одређеној високошколској организацији за лица која су стекла
четврти степен стручне спреме у струци која не одговара
за студије у одређеној високошколској организацији, од 6. јуна 1980. године

Одлука о мерилима за избор кандидата за упис у прву
годину студија на високошколској организацији, од 6. јуна 1980. године

Одлука о давању сагласности на број редовних и ванредних
студената за упис у прву годину студија на
високошколским организацијама у школској 1980/81.
години, од 6. јуна 1980. године

Одлука о основама и изменама накнаде за студије уз рад и
ванредне студије у школској 1980/81. години, од 8. октобра 1980. године

Одлука о висини накнаде за последипломске студије уписане
у школској 1980/81. години, од 8. октобра 1980. године

Закон о изменама и допунама Закона о високом школству, од 22. маја 1981. године

Одлука о изменама и допунама Одлуке о утврђивању предмета од значаја за студије у одређеној високошколској организацији
за лица која су стекла четврти степен стручне спреме у
струци која не одговара за студије у одређеној
високошколској организацији, од 15. маја 1981. године

Одлука о мерилима за избор кандидата за упис у прву
годину студија на високошколској организацији,
од 15. маја 1981. године

Одлука о давању сагласности на број редовних и ванредних
студената за упис у прву годину студија на
високошколским организацијама у школској 1981/82.
години, од 15. маја 1981. године

Одлука о именовању делегата у Скупштину Универзитета
у Београду, од 19. маја 1981. године

Аутентично тумачење члана 99. става 1. Закона о високом
школству, од 30. јуна 1981. године

Друштвени договор о ценама уџбеника за више и високо
образовање, од септембра 1981. године

Одлука о давању сагласности на број редовних и ванредних
студената за упис у I годину студија на високошколским организацијама у школској 1982/83. години, од 3. марта 1982. године

Одлука о мерилима за избор кандидата за упис у прву годину
студија на високошколској организацији, од 3. марта 1982. године

Одлука о разрешавању и именовању делегата у Скупштину
Универзитета у Београду, од 1. јула 1982. године

Одлука о измени одлуке о давању сагласности на број редовних и ванредних студената за упис у прву годину студија на високошколским организацијама у школској 1982/83.
години, од 27. маја 1982. године

Друштвени договор о упису студената на прву годину студија
на високошколским организацијама у СФРЈ, објављен
18. септембра 1982. године

Одлука о именовању делегата у Скупштину Универзитета у
Београду, од 5. маја 1983. године

Одлука о сагласности на број редовних и ванредних студената
за упис у прву годину студија на високошколским
организацијама у школској 1983/84. години,
од 26. априла 1983. године

Одлука о сагласности на број студената који се могу уписати на
трећу годину студија на високошколским организацијама
за школску 1983/84. годину, од 29. јуна 1983. године

Одлука о сагласности на број страних држављана за упис у прву годину студија на високошколским организацијама за
школску 1983/84. годину, од 29. јуна 1983. године

Резолуција о социјалистичком самоуправном преображају вишег и високог образовања и васпитања, од 21. јула 1983. године

Закон о изменама и допунама Закона о високом школству, од 29. децембра 1984. године

Договор о јединственом уређивању стручног назива за завршене студије на Медицинском и Стоматолошком факултету, од 17. децембра 1984. године