Докторске студије

Универзитет у Београду организује докторске студије као програме који кроз оригиналан научни рад креирају нова знања и квалификује младе истраживаче за даљу истраживачку каријеру у академским и научним установама, у области привреде, јавном сектору и друштву у целини.

Докторске студије изводе се у оквиру делатности високoг образовања и научноистраживачког рада Универзитета, односно факултета, а кроз студијске програме докторских студија. Докторске студије се изводе на основу акредитованог студијског програма који може бити из једне или више научнх области у оквиру једног или више научно-образовних поља.

Основна начела докторских студија су научно истраживање и учење кроз истраживање, иновативност, примена највиших међународих академских и научних стандарда и међунарнодних мерила квалитета, транспарентност и међународна конкурентност.

Докторска дисертација

Докторска дисертација је завршни део студијског програма докторских студија и представља самостални и оригинални научноистраживачки рад кандидата у одговарајућој научној области или више научних области и подложна је јавној оцени.

Лице које одбрани докторску дисертацију стиче научни назив „доктора наука“ (PhD) у одговарајућој научној области. Промоција доктора наука је јавни свечани чин којим ректор Универзитета јавно проглашава кандидата који је одбранио докторску дисертацију за доктора наука у одговарајућој области.

Систем Е-тезе (http://eteze.bg.ac.rs/) део је Дигиталног репозиторијума Универзитета у Београду који је намењен похрањивању, претраживању и коришћењу докторских дисертација одбрањених на Универзитету у Београду. НаРДУС (http://nardus.mpn.gov.rs/) је заједнички портал свих докторских дисертација и извештаја комисија о њиховој оцени, на универзитетима у Србији.

Стандардни облик и садржај докторске дисертације која се брани на Универзитету у Београду

Докторска дисертација која се брани на Универзитету у Београду има прописан облик и садржај, а упутство којим су они прописани може се видети овде: