Факултети друштвено-хуманистичких
наука
Факултети медицинских наука Факултети природно-математичких
наука
Факултети техничко-технолошких
наука

Географски факултет

Географски факултет

Телефон 1:  011 2183 537

Телефон 2:  011 2637 421

Факс:  011 2182 889

Вебсајт:  www.gef.bg.ac.rs

Е-адреса:  dekanat@gef.bg.ac.rs

Адреса:  Студентски трг бр. 3/III, Београд

Декан:  Проф. др Велимир Шећеров


Универзитет у Београду - Географски факултет је високошколска установа на којој се стичу знања и обављају научна истраживања из следећих ужих научних области: Физичка географија, Друштвена географија, Регионална географија, Картографија, Општа географија, Просторно планирање, Туризмологија, Геопросторне основе животне средине, Демографија и Географски информациони системи.

Од оснивања до данас, Географски факултет и београдска географска школа имају водеће место у развоју научне географије и примени научних резултата у различитим подручјима националног и међународног образовног и научно-истраживачког простора.

На Географском факултету активно студира преко 1500 студената. Наставно-научни кадар чини преко 70 наставника и сарадника, који негују интердисциплинарни приступ образовању кроз предавања, вежбе, семинаре, радионице и практичан рад.

Научни рад остварује се кроз основна, примењена и развојна истраживања, која се обављају у циљу развоја науке и струке, подизања квалитета наставе, научног и стручног усавршавања, развоја научног и наставног подмлатка, увођења студената у научни рад и стварања материјалних услова за рад и развој Географског факултета.