Факултети друштвено-хуманистичких
наука
Факултети медицинских наука Факултети природно-математичких
наука
Факултети техничко-технолошких
наука

Фармацеутски факултет

Фармацеутски факултет

Телефон 1:  011 3951 200

Телефон 2:  011 3951 300

Факс:  011 3972 840

Вебсајт:  www.pharmacy.bg.ac.rs

Е-адреса:  info@pharmacy.bg.ac.rs

Адреса:  Војводе Степе 450, Београд

Декан:  Проф. др Слађана Шобајић


Фармацеутски одсек при Медицинском факултету Београдског универзитета основан је 24. октобра 1939. У самосталну високошколску установу Фармацеутски факултет прераста 19. октобра 1945. године. Дуги низ година настава на факултету се одвијала у објектима Медицинског факултета, а од септембра 1991. године Фармацеутски факултет добија своју зграду у улици Војводе Степе 450.

Од оснивања па до краја школске 2020/21. године, до 30.9.20201. године на Фармацеутском факултету дипломирало је 11330 студената на основним студијама, 2687 на интегрисаним академским студијама, завршило специјалистичке академске студије 1586 студената, специјализирало 1431- специјализација за потребе здравства, одбрањено је 295 магистарских теза и 274 докторских дисертација и завршило докторске академске студије 167 студената.

Делатност

Поред своје матичне делатности високошколске установе, Фарамацеутски факултет обавља образовне, научне, здравствене, стручне и издавачке послове, као и библиотекарску и музејску активност. Музеј историје фармације је регистрован као званични музеј града Београда.

Радне једнинице Факултета

Факултет остварује своју делатност преко радних једниница. Радне јединице Факултета су: Радна јединица Катедре, Радна јединица Лабораторије, Радна јединица Центри и Радна јединица Заједничке службе.

Радну јединицу Катедре сачињава деветнаест (19) катедри и то за: физику и математику, општу и неорганску хемију, аналитичку хемију, органску хемију, ботанику, физичку хемију и инструменталне методе, микробиологију и имунологију, физиологију, фармацеутску хемију, аналитику лекова, фармакогнозију, медицинску биохемију, броматологију, токсикологију “Академик Данило Солдатовић“, фармацеутску технологију и козметологију, фармакологију, фармакокинетику и клиничку фармацију, социјалну фармацију и фармацеутско законодавство, патобиологију.

Радном јединицом Заједничке службе руководи секретар Факултета. У оквиру Радне јединице Заједничке службе образују се уже унутрашње јединице (одсек за правне и опште послове, одсек за наставу и студентска питања, одсек за материјалне и финансијске послове, одсек за комерцијалне послове, одсек за одржавање објекта, служба за библиотечке и музејске послове, служба за информационе технологије, служба обезбеђења).

Сарадња

Научноистраживачки рад наставника и сарадника Факултета, одвија се кроз основна, примењена и развојна истраживања са проблематиком која је највећим делом одређена плановима и програмима пројеката које финансира Министарство науке Републике Србије, као и Програма међународне научне сарадње.

Стручне активности наставника и сарадника повезане су са интензивирањем сарадње са колегама из праксе, али и са бољим квалитетом и већим обимом послова које Факултет обавља по основу уговора о пословно-техничкој сарадњи са привредним субјектима.