Biofotonika - Zvanična blog stranica multidisciplinarnih Studija pri Univerzitetu u Beogradu

Biofotonika

180 ESPB

Biofotonika je oblast koja objedinjuje fotoniku i biologiju, gde nas fotonika, kao nauka i tehnologija, upoznaje sa načinima na koje danas prozvodimo svetlost i fotone, kako kontrolišemo njihove osobine i prostiranje, kako ih detektujemo. Veza sa biologijom je preko pojava i metoda koje fotonika koristi da objasni i premeni interakciju svetlosti sa materijalom od biološkog značaja. U biofotonici se preko fizičkih procesa, apsorpcija, emisija i rasejanje svetlosti na tkivima, ćelijama i drugom biološkom materijalu, karakterišu fizičko-hemijske osobine živih sistema i utvrdđuju molekularne osnove bioloških procesa.

Biofotonika je razvoj i primena optičkih tehnika za manipulaciju i zarobljavanje molekula i ćelija optičkim pincetama, za oslikavanje tkiva, ćelija i molekula pomoću optičkih i laserskih mikroskopa, za finu detektciju prisustva molekula i ćelija, ali i za terapiju i hirurgiju. Povezano sa mikroskopskim 2d i 3d slikama su i značajne oblasti, procesiranje i analiza bioloških podataka, i bioinformatika, koje su pokrivene predmetima Biofotonike.

Deo biofotonike je bioinžinjerstvo, kada se laserskim tehnikama u biološkim materijalima prave strukture pogodne za nove biološke senzore, ili za kontrolisani rast ćelija pa i generisanje organa.  Biofotonika okriva mogućnisti sve značajnije sinergije biologije i fotonike, ukazujući na primene biološkog materijala za nove izvore svetlosti i biolasere.

Kao nova multidiciplinarna naučna i tehnološka oblast, biofotonika obuhvata sva istraživanja i tehnologije koje koriste svetlost u naukama o zdravlju i u mediicni. Otuda veliki socijalni i ekonomski značaj biofotonike.

Cilj programa doktorskih studija Biofotonika je da obrazuje novu generaciju stručnjaka koji svojim znanjem mogu da prevaziđu tradicionalno postojeće granice između fizike, hemije, biologije, medicine, farmacije i inženjerstva u cilju boljeg razumevanju fundamentalnih bioloških mehanizama koji su direktno značajni za zdravlje ljudi. Konkretno, cilj nam je da obrazujemo stručnjake koji primenjuju tehnike optičke mikroskopije i spektroskopije u biomediciniskim istraživanjima, medicinskoj dijagnostici i farmaciji, razvijaju nove tehnike optičke mikroskopije i spektroskopije i uređaje za ranu dijagnostiku bolesti i minimalno invazivnu terapiju.

Zbog interdisciplinarne prirode Biofotonike obrazovanje mladih stručnjaka ne može da se odvija u okviru pojedinačnih fakulteta i postojećih programa doktorskih studija, već zahteva tesnu saradnju između fakulteta i naučno-istraživačkih ustanova koja se efikasno može ostvariti u okviru Beogradskog Univerziteta.

Studijski program doktorskih studija Biofotonika na Beogradskom univerzitetu čini 20 predmeta koji su svrstani u sledeće celine, Uvodni i obavezni predmeti, Biomedicinsko oslikavanje (imaging), Biološki senzori-biomedicinko očitavanje  (biomedical sensing), Fotonski materijali i strukture i Informatika u biofotonici.

Završetkom studija kandidati stiču zvanje: Doktor nauka –  biofotonika.

Konkurs za upis na studijski program

Detaljne informacije o konkursu, prijavi, merilima rangiranja i rokovima za upis na ovaj studijski program u školskoj 2020/21. godini, nalaze se na zvaničnoj stranici: Biofotonika.

 

Rukovodilac studijskog programa: dr Brana Jelenković (Institut za fiziku)

Kontakt: 011 3162-067

E-mail: branaj@ipb.ac.rs


Fascinacija ljudi sa svetlošću i njenim osobinama počela je još u predskozorje ljudske civilizacije, prvo kroz umetnost i religiju a kasnije kroz nauku. Biofotonika predstavlja najlepši i najrazvijeniji deo naučnog istraživanja svetlosti koje je započeo još pre 300 godina veliki Njutn. [Pročitajte ceo tekst]