Biofizika - Zvanična blog stranica multidisciplinarnih Studija pri Univerzitetu u Beogradu

Biofizika

180 ESPB

Osnovu studijskog programa Biofizika čine klasične discipline biofizike, molekularna biofizika i biofizička ćelija, ali je program obogaćen novim sadržajima kroz izborne predmete koji obuhvataju različite oblasti biofizike sa naročito primenom in vivo tehnologije. Program je organizovan da s ciljem da studenti rade na projektima i pretpostavlja intenzivan istraživački rad. Takođe, program obezbeđuje da svi učesnici imaju izraženu multidisciplinarnost i interdisciplinarnost i sticanje praktičnih i teorijskih znanja koji ih kvalifikuju da se ubuduće bave naučnim istraživanjem kako u oblasti fundamentalnih disciplina biofizike tako i u translaciji tih znanja u ostale oblasti (prevashodno biomedicina).

Program doktorskih studija Biofizike postoji na Univerzitetu već dugi niz godina (od početka sedamdesetih) i ostvarivao se preko Centra (sada Instituta) za multidisciplinarne studije, a od pre nekoliko godina je u nadležnosti Univerziteta preko Veća za multidisciplinarne studije. U celom tom periodu je program biofizike uspešno školovao kadrove što se ogleda u više desetina odbranjenih doktorskih teza. Svrha ovog programa organizovanog na nivou Univerziteta je puno usklađivanje sa trećim ciklusom Bolonjske deklaracije, ali i usklađivanje sa novim razvojima biofizike i potencijalima ovdašnjih naučnika.

Završetkom studija kandidati stiču zvanje: Doktor nauka – biofizika.

Konkurs za upis na studijski program

Detaljne informacije o konkursu, prijavi, merilima rangiranja i rokovima za upis na ovaj studijski program u školskoj 2019/20. godini, nalaze se na zvaničnoj stranici: Biofizika.

 

Rukovodilac studijskog programa: prof. dr Pavle Anđus (Biološki fakultet)

Kontakt: 011 2186-635;

E-mail: pandjus@bio.bg.ac.rs