Šta puši Papa? - Zvanična blog stranica multidisciplinarnih Studija pri Univerzitetu u Beogradu

Šta puši Papa?

Autor:
Prof. dr Zorica Tomić
Prof. dr Zorica Tomić

U veoma popularnoj seriji Mladi Papa, budući poglavar Rimokatoličke crkve je prikazan kao njen novi duh spasenja. Mladi papa je zagonetan, plavooki i zgodni seksi-asketa, koji uspeva da se na elegantan način suoči i izbori sa dekadencijom crkve. Iako prikazan skoro kao supermen, mladi Papa ipak ima jedan porok – pušenje!

Enorman uspeh ove serije (bez obzira na brojne kritike) potvrđuje značaj istraživanja odnosa medija i religije.

Niko danas ne može da spori da živimo u doba medijske kulture. Sa pomaljanjem novih digitalnih medija, teorijsko interesovanje za njihov uticaj u gotovo svim sferama života, od obrazovanja, nauke, vaspitanja, kulture, pa sve do naših ljubavnih i poslovnih odnosa, iz dana u dan raste. Tom svojevrsnom „infektu“ medija nije odolela ni sfera religije, kao što sa druge strane, savremeni mediji, otvaraju prostor za kreiranje novih „digitalnih“ zajednica. Otuda se danas može govoriti o sve širem interesovanju za istraživanje odnosa i međusobnog uticaja medija i religije, njihovih dodirnih tačaka i čvorova razgraničenja, posebno iz komunikološke perspektive.

Studijski program Religija u društvu, kulturi i evropskim integracijama otvara prostor za interdisciplinarni pristup izučavanju ovih kompleksnih odnosa, poput istraživanja modela religioznog angažmana u okviru performansi novih medija, ili pak, analize religioznih sadržaja u medijima. Sa druge strane, odnos religije i medija, predstavlja plodno tle za izučavanje savremenih kulturnih fenomena kao što su nova duhovnost, digitalna društvenost, tehnoutopijski diskurs, problem „vere“ u informaciju i medijske sadržaje itd., ali je isto tako i jedan od temelja razumevanja i proučavanja interkulturne komunikacije.

Takođe, studijski prgoram pruža mogućnost za upoznavanje sa radovima onih autora koji su u fokus svojih istraživanja stavili fenomen otvorene ili prikrivene medijske propagacije religijskih sadržaja kao što su televanđelizam, medijska prezentacija određenih religija ili denominacija ili para-religijskih sadržaja u posebnim medijskim formama (film, video igrice, TV serije) ili žanrovima (sci-fi, horor, istorijska drama itd.)

Studijski program Religija u društvu, kulturi i evropskim integracijama, namenjen je ne samo teolozima, politikolozima, sociolozima, turizmolozima, medijskim stručnjacima, poslenicima u kulturi, zaposlenima u državnoj upravi ili prosvetnim radnicima, već i svima onima koji žele da fenomene savremene kulture razumeju ili istražuju na moderan način.

 

Izvori:

Mahan, J. H. (2014). Media, religion and culture: An introduction. Routledge.

Cheong, P. H., Fischer-Nielsen, P., Gelfgren, S., & Ess, C. (2012). Digital religion, social media and culture: perspectives, practices and futures. Peter Lang Publishing Group.


Religija u društvu kulturi i evropskim integracijama

Studijski program Religija u društvu, kulturi i evropskim integracijama ima za cilj da se interdisciplinarno i komparativno rasvetli fenomen religije i njena ulogu u društvu, kulturi i savremenim procesima evropskih i svetskih integracija. Kod nas do sad nije postojao program sličan ovome.

Na studijskom programu Religija u društvu, kulturi i evropskim integracijama studenti stiču obrazovnu osnovu i konkretna znanja o fenomenu religije, njenoj ulozi u savremenom društvu, kulturi i procesima evropskih i svetskih integracija, kroz komparativan i interdisciplinaran pristup. Studije omogućavaju unapređenje znanja o religijama, daju pripremu neophodnu za praćenje i kompetentno učestvovanje i analiziranje međureligijskog i međucrkvenog dijaloga, pravno tumačenje položaja Crkava i verskih zajednica u savremenoj Evropi, analizu sekularnog i religijskog aspekta savremenog evropskog društva.

Završetkom studija kandidati stiču naučni naziv Master religiolog.