Задужбина Веселина Лучића

Zadužbina Veselina Lučića

Оснивач: Веселин Лучић, тестаментом од 5. 4. 1941. године.

Обновила рад Решењем Министарства културе РС бр. 022-3375/95-03 од 24. 7. 1995. године.
Општина Стари град 11. 05. 2000. године Решењем IV-02 бр. 360-216/2000-3 пренела право управљања и коришћења на становима и пословним просторијама на Задужбину, а Дирекција за имовину РС дала сагласност на пренос 23. 08. 2000. године.

Средства Задужбине: Зграда у улици Ђорђа Јовановића 5 у Београду, Стари град и зграда у улици Гундулићев венац 39, угао Ђуре Ђаковића 30 у Београду, Стари град.
Површина зграде у улици Ђорђа Јовановића 5 износи 737 m2 и састоји се од једног локала, површине 32 m2 и 13 станова.
Површина зграде у улици Гундулићев венац 39, угао Ђуре Ђаковића 30 износи 1287 m2 и састоји се од пет локала, укупне површине 195 m2 и 23 стана.
Зграда у улици Гундулићев венац 39, угао Ђуре Ђаковића 30 је у процесу деобе са Општином Стари град.

Циљ Задужбине: Награђивање научних радника на Универзитету у Београду, као и награђивање књижевних остварења појединаца.

Средства Задужбине се користе за награђивање научних радника на Универзитету у Београду, као и награђивање књижевних остварења појединаца.