Прописи Универзитета у Београду

ЗБИРКА ВАЖНИЈИХ ПРОПИСА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ

Образац захтева за приступ информацији од јавног значаја

 

Статут Универзитета у Београду (28.02.2018, Гласник Универзитета у Београду, бр. 201)

Статут Универзитета у Београду (Пречишћени текст) (17.07.2015, Гласник Универзитета у Београду, бр. 186)

Статут Универзитета у Београду (Пречишћени текст) (18.11.2011, Гласник Универзитета у Београду, бр. 162)

Правилник о стандардима и поступцима за обезбеђивање квалитета (15.11.2013, Гласник Универзитета у Београду, бр. 174)

Политика квалитета Универзитета у Београду (29.11.2013, Гласник Универзитета у Београду, бр. 175)

Правилник о самовредновању (04.06.2008, Гласник Универзитета у Београду, бр. 142)

Кодекс понашања у научноистраживачком раду (21.02.2018. Национални савет за научни и технолошки развој)

Кодекс професионалне етике на Универзитету у Београду (10.07.2016, Гласник Универзитета у Београду, бр. 193)

Правилник о поступку утврђивања неакадемског понашања у изради писаних радова (10.07.2016, Гласник Универзитета у Београду, бр. 193)

Правилник о раду етичких комисија и Одбора за професионалну етику Универзитета у Београду (10.07.2016, Гласник Универзитета у Београду, бр. 193)

Правилник о поступку поништавања дипломе и додатка дипломи (13.09.2019, Гласник Универзитета у Београду, бр. 211)

Правилник о раду Универзитетског омбудсмана (25.05.2010, Гласник Универзитета у Београду, бр. 156)

Правилник о правној заштити, привредном искоришћавању интелектуалних добара и о раду Центра за трансфер технологије Универзитета у Београду (21.01.2016, Гласник Универзитета у Београду, бр. 187)

Правилник о додели признања Универзитета у Београду (17.10.2007, Гласник Универзитета у Београду, бр. 139)

Правилник о јавним набавкама Универзитета у Београду (09.05.2016.)

Правилник о изменама и допунама Правилника о јавним набавкама Универзитета у Београду (29.09.2016.)

Правилник о раду већа групација Универзитета у Београду (15.03.2019, Гласник Универзитета у Београду, бр. 208)

Правилник о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду (23.11.2017, Гласник Универзитета у Београду, бр. 200)
Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Гласнику Универзитета у Београду“, а почиње да се примењују на све конкурсе за избор у звања наставника објављене почев од 1. јануара 2018. године.
Исправка Правилника о измени и допуни Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду (17.06.2019, Гласник Универзитета у Београду, бр. 210)

Правилник о измени и допуни Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду (17.06.2019, Гласник Универзитета у Београду, бр. 210)

Званично тумачење одредбе члана 20. Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду (13.09.2019, Гласник Универзитета у Београду, бр. 211)

Правилник о минималним условима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду (01.07.2016, Гласник Универзитета у Београду, бр. 192) - Правилник се примењује на све конкурсе за избор у звања наставника расписане почев од 1. октобра 2016. године.

Правилник о већима научних области на Универзитету у Београду (11.04.2007, Гласник Универзитета у Београду, бр. 134)

Правилник о условима и поступку додељивања звања и правима професора емеритуса (Гласник Универзитета у Београду, бр. 206)

Правилник о условима и начину ангажовања гостујућег професора на Универзитету у Београду (преузмите образац  (09.05.2007, Гласник Универзитета у Београду, бр. 135)

Правилник о студентском вредновању педагошког рада наставника (16.06.2010, Гласник Универзитета у Београду, бр. 157)

Правилник о условима и начину учешћа научноистраживачких установа које су у саставу Универзитета у Београду и лица изабраних у научно звање у остваривању дела наставе (25.10.2006, Гласник Универзитета у Београду, бр. 132)

Правилник о давању сагласности за рад наставника и сарадника Универзитета у Београду у другој високошколској установи (13.09.2006, Гласник Универзитета у Београду, бр. 132)

Листа конкурентских високошколских установа

Образац о испуњености услова за продужетак радног односа редовном професору

Правилник о наставној литератури (16.01.2008, Гласник Универзитета у Београду, бр. 140)

Правилник о доношењу студијског програма (22.11.2007, Гласник Универзитета у Београду, бр. 139)

Правилник о поступку провере оригиналности докторске дисертације (22.6.2018, Гласник Универзитета у Београду, бр. 204)

Предлог мерила за утврђивање школарине за студенте који плаћају школарину (15.05.2007, Гласник Универзитета у Београду, бр. 134)

Правилник о упису студената на студијске програме Универзитета у Београду (15.03.2019, Гласник Универзитета у Београду, бр. 208)

Правилник о утврђивању права на упис лица са инвалидитетом (17.6.2019, Гласник Универзитета у Београду, бр. 210)
Образац захтева за утврђивање права на упис лица са инвалидитетом (17.6.2019, Гласник Универзитета у Београду, бр. 210)

Правилник о докторским студијама које организује и изводи Универзитет у Београду (24.02.2010, Гласник Универзитета у Београду, бр. 155)

Правилник о докторским студијама на Универзитету у Београду (24.05.2016, Гласник Универзитета у Београду, бр. 191)

Правилник о полагању испита и оцењивању на испиту (13.07.2007, Гласник Универзитета у Београду, бр. 136)

Правилник о вредновању ваннаставних активности студената (11.06.2013, Гласник Универзитета у Београду, бр. 172)

Правилник о мобилности студената и преношењу ЕСПБ бодова (13.04.2011, Гласник Универзитета у Београду, бр. 160)

Правилник о вредновању страних студијских програма и признавању страних високошколских исправа ради наставка образовања (22.01.2016, Гласник Универзитета у Београду, бр. 188)

Правилник о дисциплинској одговорности студената Универзитета у Београду (07.03.2016, Гласник Универзитета у Београду, бр. 189)

Правилник о награђивању студената Универзитета у Београду (11.03.2009, Гласник Универзитета у Београду, бр. 149)

Пословник Савета Универзитета у Београду (12.12.2006, Гласник Универзитета у Београду, бр. 134)

Пословник Сената Универзитета у Београду (28.11.2006, Гласник Универзитета у Београду, бр. 134)

Пословник Одбора за професионалну етику (08.06.2017.)

Одлука о реорганизацији Универзитета у Београду (05.09.2006, Гласник Универзитета у Београду, бр. 131)

Одлука о употреби грба, заставе и печата Универзитета у Београду (14.03.2007, Гласник Универзитета у Београду, бр. 134)

Одлука o издвајању дела сопствених прихода факултета и института за финансирање заједничких послова на нивоу Универзитета у Београду

Одлука о утврђивању редовних услуга које обухвата накнада за школарину за једну школску годину за све врсте и нивое студија на Универзитету у Београду (29.10.2014.)

Одлука о допуни листе часописа који ће се вредновати у поступку избора у звања наставника у групацији друштвено-хуманистичких наука

Одлука о допуни листе часописа који ће се вредновати у поступку избора у звања наставника у групацији друштвено-хуманистичких наука

Одлука о допуни листе часописа који ће се вредновати у поступку избора у звања наставника у групацији друштвено-хуманистичких наука

Одлука о утврђивању листе часописа који ће се вредновати у поступку избора у звања наставника у групацији друштвено-хуманистичких наука

Одлука о допуни листе часописа који ће се вредновати у поступку избора у звања наставника у групацији друштвено-хуманистичких наука

Одлука о допуни листе часописа који ће се вредновати у поступку избора у звања наставника у групацији друштвено-хуманистичких наука

Одлука о допуни листе часописа који ће се вредновати у поступку избора у звања наставника у групацији друштвено-хуманистичких наука

Одлука о извођењу приступног предавања на Универзитету у Београду (Пречишћени текст) (22.09.2016, Гласник Универзитета у Београду, бр. 195)