Рачунарство у друштвеним наукама

Студијски програм мастер академских студија Рачунарство у друштвеним наукама осмишљен је као програм у коме би студенти који су завршили основне академске студије у некој од области друштвених наука (правне науке, економске науке, филозофија, психологија, социологија, демографија, итд.), савладали коришћење савремених рачунарских технологија у друштвеним наукама.
У том смислу, програм има у својој понуди неколико предмета везаних за коришћење савремених рачунарских технологија, као и више предмета везаних за разне области друштвених наука у којима је важан део управо коришћење савремених рачунарских технологија.
Укупан број ЕСПБ бодова (кредита) на овом једногодишњем студијском програму је 60. Подразумева се да је студент који се уписује на овај студијски програм завршио основне академске студије из неке области друштвених наука и стекао укупно 240 ЕСПБ бодова. Сви предмети на овом студијском програму су једносеместрални. Курикулумом студијског програма дефинишу се 2 обавезна предмета, 3 изборна предмета, приступни рад и мастер рад. Сви предмети имају по 6 ЕСПБ бодова, стручна пракса 3 ЕСПБ бода, приступни рад 9 ЕСПБ бодова, а мастер рад 18 ЕСПБ бодова.
Сврха студијског програма мастер академских студија Рачунарство у друштвеним наукама је усавршавање и специјализација пре свега оних студената који су на факултетима везаним за друштвене науке већ стекли основна знања из тих наука, али желе да их примењују уз коришћење савремених Интернет технологија и сервиса, разних софтверских алата, као и на начин који је обогаћен квантитативним анализама. Потреба за таквим студијским програмом и усавршавањем проистиче из чињенице да је потражња за стручњацима из области друштвених наука који у свом послу интензивно користе савремене технологије све већа, како у свету тако и код нас и у окружењу. Понуда послова, кретања на тржишту, као и трендови у привреди, друштву, органима државне управе и другим јавним институцијама, недвосмислено указују на ту чињеницу и не треба их посебно образлагати.
Звање које се стиче након положених свих испита и одбрањеног мастер рада јесте: мастер рачунарства у друштвеним наукама. Студије су акредитоване за извођење на српском језику.

Званичан сајт студијског програма Рачунарство у друштвеним наукама: rdn.studije.rect.bg.ac.rs

Наставници ангажовани на студијском програму Рачунарство у друштвеним наукама.

Листа предмета на студијском програму Рачунарство у друштвеним наукама

Студијски програм мултидисциплинарних дипломских академских студија Рачунарство у друштвеним наукама.

Чланови Програмског савета за мултидисциплинарне дипломске академске студије, област: Рачунарство у друштвеним наукама.

Руководилац: проф. др Владан Девеџић
Tелефон: 011 3950-918
Електронска пошта: vladan.devedzic@fon.bg.ac.rs

Распоред уплата рата школарине за школску 2021/2022. годину


19. октобар 2021.

Распоред предавања за обавезне предмете за школску 2021/2022. годину

Пријава за упис


15. октобар 2021.

Конкурс за упис у другом уписном року за школску 2021/2022. годину

Пријава за упис


11. октобар 2021. у 12.30

Коначнa ранг листa за упис на мастер aкадемске студије Рачунарство у друштвеним наукама у првом уписном року за школску 2021/2022. годину

Ранг листa се може погледати на адреси http://www.bg.ac.rs/sr/upis/rang-lista.php

Потребно је да изабрати:

Година - "2021"
Уписни рок - "Први уписни рок"
Врста студија - “мастер академске студије“
Институција - “ Универзитет у Београду“
Студијски програм – “Рачунарство у друштвеним наукама“

Кандидати са рангом 3, 4, 5. и 6. уписују програм у статусу студента који се финансира из буџета.

Кандидати са рангом 1, 2. и 8. не конкуришу за буџетско место.

Упис на студијски програм ће се обавити у среду 13. октобра 2021. године између 14.00 и 15.30 часова у Учионици у поткровљу, у згради Ректората Универзитета у Београду.

Приликом уписа потребно је доставити:

- оверене фотокопије дипломе и додатка дипломи или уверења о дипломирању и уверeња о положеним испитима, уколико оверене фотокопије нису приложене приликом пријаве на конкурс.
Кандидат коме није издата диплома, приликом уписа подноси уверење о дипломирању са уверењем о положеним испитима, с тим да, најкасније у року од годину дана достави Универзитету диплому и додатак дипломи о завршеном претходном степену студија.
- oригинал или оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених достављају само кандидати који нису рођени на територији Републике Србије
- две фотографије формата 4,5x3,5
- образац за избор предмета (обезбеђује Универзитет)
Списак свих предмета за школску 2021/22. годину је могуће погледати на следећем линку: https://rdn.studije.rect.bg.ac.rs/predmeti/
Поред два обавезна, бирају се три изборна предмета.
- индекс (обезбеђује Универзитет)
- уплата прве рате школарине за самофинансирајуће студенте на жиро рачун 840-1835666-14, позив на број 414 у износу од 30.000,00 рсд
- уплата за потребе Центра за развој каријере у износу од 100,00 рсд на жиро рачун бр. 840-1835666-14, позив на број 307
- попуњен електронски ШВ-20 Образац

Електронски ШВ-20 образац је неопходно попунити путем интернета, пре доласка на упис.

За попуњавање је неопходно да имате мејл адресу, коју ћете унети на врху обрасца, као и да одговорите на сва питања на обрасцу. Образац се налази на линку: https://sv20.ac.rs/obrazac.jsf

Попуњавање обрасца је прописано Законом о високом образовању и Законом о статистици. Одштампан и попуњен образац се предаје при упису.

Распоред уплата рата школарине за школску 2021/22. годину
I рата – код уписа (30.000 дин)
II рата - до 1. децембар 2021. године (30.000 дин)
III рата - до 1. фебруар 2022. године (30.000 дин)
IV рата – до 3. мај 2022. година (30.000 дин)
Број жиро рачуна: 840-1835666-14, позив на број - 414

Доказ о уплати свих рата школарине је потребно доставити у канцеларију бр. 5

Кандидати који поново уписују студијски програм при упису уплаћују износ од 10.000,00 рсд, док ће преостали износ уплатити у предвиђеним ратама по усвајању Одлуке о признавању претходно остварених ЕСПБ бодова.

Уколико се кандидат не одазове упису, сматра се да је одустао од уписа на мастер програм.

При одржавању уписа неопходно је поштовати све предложене мере у условима проглашене пандемије Ковид 19.


06. октобар 2021. у 15.15

Обавештење

Прелиминарна ранг листа (први уписни рок) за школску 2021/2022. годину.
Рок за изјављивање жалби на прелиминарну ранг листу је 36 часова од објављивања.
Жалбе се предају у канцеларију бр.1 у згради Ректората Универзитета у Београду.

Кандидати са рангом 1, 2. и 8. не конкуришу за буџетско место.


15. јул 2021.

Септембарски испитни рок ће бити организован између 23. августа и 12. септембра 2021. године, док ће се пријава испита вршити од 16. до 31. јула 2021. године.

- Испит из предмета Савремене рачунарске технологије, код проф. Саше Лазаревића одржаће се 9. септембра 2021. године са почетком у 15,30 часова на Факултету организационих наука, кабинет 403А. Ради обављања консултација сви студенти се могу обратити професору путем Teams платформе четвртком од 16 до 18 часова.
- Испити из предмета Квантитативно моделирање у друштвеним наукама и Организација истраживања и статистика, код проф. Вељка Јеремића биће одржани 25. августа 2021. године у 18.00 часова на Факултету организационих наука, кабинет 319.
- Ради договора о начину и детаљима полагања испита из предмета Рачунарски подржано учење, Теорија информација и обрада језика и Дигитализација и трансдисциплинарност у хуманистичким наукама потребно је маилом се обратити наставницима на предмету.
- За полагање испита из предмета Рачунарска анализа друштвених мрежа, потребно је обратити се предметним професоркама ради договора око датума и начина полагања испита. Крајњи рок за достављање (путем email-a) испитних радова је 30. август 2021. године.
- Ради договора о начину и детаљима полагања испита из предмета Психолошки аспекти интеракције човек-рачунар потребно је обратити се професорки Ивани Ковачевић на маил адресу ivana.kovacevic@fon.bg.ac.rs.
Ради договора о полагању испита на осталим изборним предметима потребно је обратити се предметним професорима.


19. јун 2021.

Конкурс за упис за школску 2021/2022. годину

Пријава за упис


7. април 2021.

Јулски испитни рок ће бити организован између 28. јуна и 11. јула 2021. године, док ће се пријава испита вршити од 17. до 23. јуна 2021. године.

- Испит из предмета Савремене рачунарске технологије, код проф. Саше Лазаревића одржаће се 8. јула 2021. године са почетком у 15 часова на Факултету организационих наука, кабинет 403А.

Ради обављања консултација сви студенти се могу обратити професору путем Teams платформе сваког четвртка од 16 до 18 часова.

- Испити из предмета Квантитативно моделирање у друштвеним наукама и Организација истраживања и статистика, код проф. Вељка Јеремића биће одржани 8. јула 2021. године у 18.00 часова на Факултету организационих наука, кабинет 319.
- Ради договора о начину и детаљима полагања испита из предмета Рачунарски подржано учење и Теорија информација и обрада језика потребно је маилом се обратити наставницима на предмету.
- За полагање испита из предмета Рачунарска анализа друштвених мрежа, потребно је обратити се предметним професоркама ради договора око датума и начина полагања испита. Крајњи рок за достављање (путем email-a) испитноих радова је 1. јул 2021. године.
- Ради договора о начину и детаљима полагања испита из предмета Психолошки аспекти интеракције човек-рачунар потребно је обратити се професорки Ивани Ковачевић на маил адресу ivana.kovacevic@fon.bg.ac.rs.


7. април 2021.

Јунски испитни рок ће бити организован између 24. маја и 13. јуна 2021. године, док ће се пријава испита вршити од 17. до 23. маја 2021. године.

- Испит из предмета Савремене рачунарске технологије, код проф. Саше Лазаревића одржаће се 3. јуна 2021. године са почетком у 15 часова на Факултету организационих наука, кабинет 403А.
Ради обављања консултација сви студенти се могу обратити професору путем Teams платформе сваког четвртка од 16 до 18 часова.

- Испити из предмета Квантитативно моделирање у друштвеним наукама и Организација истраживања и статистика, код проф. Вељка Јеремића биће одржани 6. јуна 2021. године у 11.00 часова на Факултету организационих наука, кабинет 319.
- Ради договора о начину и детаљима полагања испита из предмета Рачунарски подржано учење и Теорија информација и обрада језика потребно је маилом се обратити наставницима на предмету.

Ради договора о полагању испита на осталим изборним предметима потребно је обратити се предметним наставницима.

- За полагање испита из предмета Рачунарска анализа друштвених мрежа, потребно је обратити се предметним професоркама ради договора око датума и начина полагања испита. Крајњи рок за достављање (путем email-a) испитноих радова је 5. јун 2021. године.
- Ради договора о начину и детаљима полагања испита из предмета Психолошки аспекти интеракције човек-рачунар потребно је обратити се професорки Ивани Ковачевић на маил адресу ivana.kovacevic@fon.bg.ac.rs.


26. март 2021.

Априлски испитни рок ће бити организован између 1. и 18. априла 2021. године, док ће се пријава испита вршити до 30. марта 2021. године.

- Испити из предмета Квантитативно моделирање у друштвеним наукама и Организација истраживања и статистика, код проф. Вељка Јеремића биће одржани 18. априла 2021. године у 16,30 часова на Факултету организационих наука, кабинет 319.
- За полагање испита из предмета Рачунарска анализа друштвених мрежа, код проф. Јелене Јовановић потребно је обратити се професорки ради договора око датума и начина полагања испита. Крајњи рок за достављање (путем email-a) испитноих радова је 7. април 2021. године.
- Ради договора о начину и детаљима полагања испита из предмета Анализа и визуелизација података, Рачунарски подржано учење, Методе предвиђања и одлучивања потребно је маилом се обратити наставницима на предмету.

Ради договора о терминима одржавања испита на преосталим изборним предметима потребно је обратити се предметним професорима.


4. фебруар 2021.

Фебруарски испитни рок ће бити организован између 17. фебруара и 4. марта 2021. године, док ће се пријава испита вршити у периоду од 6. до 10. фебруара 2021. године.

- Испити из предмета Квантитативно моделирање у друштвеним наукама и Организација истраживања и статистика, код проф. Вељка Јеремића биће одржани 17. фебруара 2021. године у 18:15 часова на Факултету организационих наука. Сала одржавања испита биће објављена накнадно.
- Ради договора о начину и детаљима полагања испита из предмета Демографија и нове информационе технологије, потребно је се обратити се професорки Мирјани Девеџић.
- Испит из предмета Савремене рачунарске технологије, код проф. Саше Лазаревића одржаће се 18. фебруара 2021. године са почетком у 16 часова на Факултету организационих наука, кабинет 403А.
- За предмете за које није наведен термин, потребно је да се студенти обрате предметним професорима ради договора о датуму и другим детаљима полагања испита.
- Испит на предмету Развој људских ресурса и информационо комуникационе технологије код проф. Кристинке Овесни одржаће се 01. марта 2021. године од 12 часова на Филозофском факултету, кабинет 267/II.


3. фебруар 2021.

Одржан састанак са студентима мастер академских студија: Рачунарство у друштвеним наукама

Дана 22.01.2021. год стручна служба Универзитета одржала је онлајн састанак са студентима мастер академских студија: Рачунарство у друштвеним наукама, Студија при Универзитету. Састанку је присуствовало двадесет студената мастер академских студија. Овај више него користан разговор био је прилика да се студенти ближе упознају са начином реализација студија у околностима пандемије, испитним роковима, реализацији стручне праксе, као и да се сагледају ефекти онлајн наставе. Општи утисак је да су студенти задовољни начином реализације наставке и сарадњом са наставницима.
Састанку је присуствовао и руководилац програма проф. др Владан Девеџић.


24. новембар 2020.

Обавештење

Одлука о условима уписа у школску 2020/21. годину

Упис у наредну годину студија

Распоред предмета

Образац за пријављивање обавезних и изборних предмета


3. новембар 2020.

Конкурс за упис у трећем уписном року за школску 2020/2021. годину

Пријава за упис


29. октобар 2020.

Распоред предавања за обавезне предмете за школску 2020/2021. годину


27. октобар 2020.

Обавештење

Прелиминарна ранг листа за упис на прву годину студија за школску 2020/2021. годину на мастер програм Рачунарство у друштвеним наукама у другом уписном року, објављена је на сајту Универзитета у Београду.

Прелиминарна ранг листа се може погледати на следећи начин: www.bg.ac.rs/sr/upis/rang-lista.php
Потребно је да изабрати:
Година - "2020"
Уписни рок - "Други уписни рок"
Врста студија - "мастер академске студије“
Институција - "Универзитет у Београду“
Студијски програм – "Рачунарство у друштвеним наукама“

Рок за изјављивање жалби на прелиминарну ранг листу је 36 часова од објављивања. Жалбе се предају у канцеларији бр. 1 у згради Ректората Универзитета у Београду.


22. октобар 2020.

Конкурс за упис у другом уписном року за школску 2020/2021. годину

Пријава за упис


16. октобар 2020.

Коначнa ранг листa за упис на мастер aкадемске студије Рачунарство у друштвеним наукама у првом уписном року за школску 2020/2021. годину

Ранг листa се може погледати на адреси http://www.bg.ac.rs/sr/upis/rang-lista.php
Потребно је да изабрати:
Година - "2020"
Уписни рок - "Први уписни рок"
Врста студија - “мастер академске студије“
Институција - “ Универзитет у Београду“
Студијски програм – “Рачунарство у друштвеним наукама“

Кандидати са рангом 1, 2, 3. и 4. остварују право на буџетско место.

Упис на студијски програм

Упис на мастер академске студије Рачунарство у друштвеним наукама обавиће се у понедељак, 19. октобра 2020. године између 15,00 и 16,30 часова у Учионици у поткровљу у згради Ректората Универзитета у Београду, Студентски трг бр. 1.

Приликом уписа потребно је доставити:

- оверене фотокопије дипломе и додатка дипломи или уверења о дипломирању и уверeња о положеним испитима (уколико оверене фотокопије нису приложене приликом пријаве на конкурс)
- oригинал или оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених достављају само кандидати који нису рођени на територији Републике Србије
- две фотографије формата 4,5x3,5
- образац за избор предмета (обезбеђује Универзитет)
- индекс (обезбеђује Универзитет)
- уплата прве рате школарине за самофинансирајуће студенте на жиро рачун 840-1835666-14, позив на број 414 у износу од 30.000,00 рсд
- уплата за потребе Центра за развој каријере у износу од 100,00 рсд на жиро рачун бр. 840-1835666-14, позив на број 307
- попуњен електронски ШВ-20 Образац

Електронски ШВ-20 образац је неопходно попунити путем интернета, пре доласка на упис. За попуњавање је неопходно да имате мејл адресу, коју ћете унети на врху обрасца, као и да одговорите на сва питања на обрасцу. Образац се налази на линку: https://sv20.ac.rs/obrazac.jsf

Попуњавање обрасца је прописано Законом о високом образовању и Законом о статистици.Одштампан и попуњен образац се предаје при упису.

Распоред уплата рата школарине за школску 2020/21. годину

I рата – код уписа (30.000 дин)
II рата - до 1. фебруара 2021. године (30.000 дин)
III рата - до 1. април 2020. године (30.000 дин)
IV рата – до 1. јула 2020. година (30.000 дин)
Број жиро рачуна: 840-1835666-14, позив на број 414

Доказ о уплати свих рата школарине је потребно доставити у канцеларију бр.5

Кандидати који поново уписују студијски програм при упису уплаћују износ од 10.000,00 рсд, док ће преостали износ уплатити у предвиђеним ратама по усвајању Одлуке о признавању претходно остварених ЕСПБ бодова.

На упис је неопходно доћи лично. Уколико се кандидат не одазове упису, сматра се да је одустао од уписа на мастер програм.

При одржавању уписа неопходно је поштовати све предложене мере у условима проглашене пандемије Ковид 19.

Oбразац за пријављивање обавезних и изборних предмета

Распоред предмета


14. октобар 2020.

ОБАВЕШТЕЊЕ

Прелиминарна ранг листа за упис на прву годину студија за шк.2020/2021.годину на мастер програм Рачунарство у друштвеним наукама у првом уписном року.

Прелиминарна ранг листа се може погледати на следећи начин: http://bg.ac.rs/sr/upis/rang-lista.php

Потребно је изабрати:

Година - "2020"

Уписни рок - "Први уписни рок"

Врста студија - “мастер академске студије“

Институција - “ Универзитет у Београду“

Студијски програм – "Рачунарство у друштвеним наукама"

Рок за изјављивање жалби на прелиминарну ранг листу је 36 часова од објављивања.

Жалбе се предају у канц.бр.1 у згради Ректората Универзитета у Београду.

Кандидат са рангом 4. не конкурише за буџетско место.


02. октобар 2020.

Додатни септембарски испитни рок - Рок ће бити организован између 7. и 14. октобра 2020. године, док ће се пријава испита вршити од 3. до 5. октобра 2020. године

- Испити из предмета Квантитативно моделирање у друштвеним наукама и Организација истраживања и статистика, код проф. Вељка Јеремића биће одржани 14. октобра 2020. године у 18,00 часова на Факултету организационих наука, кабинет 319.
- За полагање испита из предмета Рачунарска анализа друштвених мрежа, код проф. Јелене Јовановић и проф. Ане Алексић Мирић, потребно је обратити се предметним професоркама ради договора око датума и начина полагања испита. Крајњи рок за слање писаних радова је 12. октобар 2020. године.
Молба је студентима да се обрате предметним наставницима ради договора о термину полагања испита.


24. јул 2020.

Aвгустовски испитни рок - Рок ће бити организован између 24. августа и 14. септембра 2020. године, док ће се пријава испита вршити од 24. до 31. јула 2020. године.

- Ради полагања испита из предмета Савремене рачунарске технологије студенти се могу обратити професору четвртком од 16 часова на Факултету организационих наука, кабинет 403А, у року предвиђеном за трајење испитног рока.
- За испит из предмета Рачунарски подржано учење, код проф. Владана Девеџића, потребно је обратити се професору мејлом ради договора око датума и начина полагања испита.
- Испити из предмета Квантитативно моделирање у друштвеним наукама и Организација истраживања и статистика, код проф. Вељка Јеремића биће одржани 26. августа 2020. године у 18,00 часова на Факултету организационих наука, кабинет 319.
- Ради договора о начину и детаљима полагања испита из предмета Анализа и визуелизација података потребно је маилом се обратити професору Драгану Ђурићу.
-Tермин полагања испита на предмету Савремене рачунарске технологије код професора Саше Лазаревића је 27.08.2020. на Факултету организационих наука, кабинет 403А.
- За полагање испита из предмета Рачунарска анализа друштвених мрежа, код проф. Јелене Јовановић и проф. Ане Алексић Мирић, потребно је обратити се предметним професоркама ради договора око датума и начина полагања испита. Крајњи рок за слање писаних радова је 7. септембар 2020. године.


10. јул 2020.

Конкурс за упис за школску 2020/2021. годину

Пријава за упис


Архива - 2019/20.

Архива - 2018/19.

Архива - 2017/18.

Архива - 2016/17.

Архива - 2015/16.

Архива - 2014/15.