Признавање страних високошколских исправа ради наставка образовања

Вредновање страног студијског програма је поступак процењивања врсте и нивоа постигнутих знања и вештина остварених на студијском програму или делу студијског програма који се изводи на страној високошколској установи.

Признавање страних високошколских исправа ради наставка образовања је поступак којим се имаоцу стране високошколске исправе утврђује право у погледу наставка образовања, односно у погледу могућности укључивања у нивое високог образовања на Универзитету у Београду.

Поступак

Поступак вредновања и признавања ради наставка образовања обавља се подношењем захтева у писарницу Универзитета. По пријему уредног захтева, Универзитет прибавља од Националног центра за признавање страних високошколских исправа (ENIC/NARIC центар) податке о акредитацији стране високошколске установе на којој је исправа стечена и студијског програма који је кандидат савладао. Уколико су установа и програм акредитовани, о захтеву одлучује Комисија Универзитета за признавање страних високошколских исправа ради наставка образовања, обављањем поступка вредновања страног студијског програма, на основу критеријума садржаних у члану 14. Правилника, и поступка признавања, у складу са критеријумима садржаним у члану 16. Правилника. Поступак вредновања окончава се доношењем одлуке, а поступак признавања - доношењем решења.

Потребна документација

У поступку признавања ради наставка образовања спроводи се вредновање страног студијског програма или дела студијског програма ради утврђивања права на наставак започетог високог образовања, односно права на укључивање у нивое високог образовања, на одабраном студијском програму.

Признавање стране високошколске исправе ради наставка образовања обавља Универзитет, у складу са Правилником .

Поступак признавања покреће се подношењем два примерка захтев за признавање стране високошколске исправе у писарницу Универзитета у Београду (Студентски трг 1, Београд, соба број 1).

Уз захтев се прилажу:

  1. два примерка оверене фотокопије дипломе и додатка дипломи;
  2. два примерка превода документа из тачке 1, оверених од стране овлашћеног судског тумача;
  3. два примерка оверене фотокопије списка положених испита, уколико на име кандидата није издат додатак дипломи;
  4. два примерка превода документа из тачке 3, оверених од стране овлашћеног судског тумача;
  5. доказ о плаћеним трошковима поступка ;
  6. доказ о насталој промени имена или презимена.

Додатне информације

Кандидат који покреће поступак ради наставка образовања на специјалистичким, односно докторским академским студијама, уз захтев доставља документацију са основних и мастер академских студија (две оверене фотокопије дипломе и додатка дипломе, као и два примерка превода дипломе и додатка дипломе), без обзира на то да ли су високошколске исправе са тих нивоа високог образовања стечене у иностранству или у Републици Србији, при чему се за високошколску исправу стечену у Републици Србији достављају оверене фотокопије стечених исправа.

Изузетно, уколико у тренутку покретања поступка признавања кандидату није издата диплома, он може да поднесе уверење о дипломирању или другу јавну исправу о успешном завршетку програма високог образовања, која је привременог карактера и служи за утврђивање права њеног носиоца до издавања дипломе. Кандидат је у обавези да до окончања поступка признавања Универзитету достави две оверене фотокопије дипломе и оригинални примерак на увид.

Кандидат може да покрене поступак признавања исправе о пређеном делу студијског програма ради укључивања у већ започети ниво високог образовања. Уз захтев и доказ о плаћеним трошковима поступка прилажу се два примерка оверене фотокопије уверења о пређеном делу студијског програма и списка положених испита са кратким садржајем пређеног дела студијског програма и преводи тог документа оверени од стране овлашћеног судског тумача, као и потпуну информацију о садржини страног студијског програма у електронском или штампаном облику.

Кандидат није у обавези да преводи документацију високошколских исправа стечених у: Босни и Херцеговини, Републици Македонији, Републици Словенији, Републици Хрватској и Црној Гори, под условом да су те исправе издате на неком од следећих службених језика наведених држава: босански, македонски, словеначки, српски, хрватски и црногорски, осим уколико то накнадно не затражи надлежан орган у поступку вредновања и признавања.

На захтев кандидата, под условом да је документација коју је приложио потпуна, Универзитет издаје потврду о покренутом поступку признавања. За издавање потврде кандидат је дужан да на рачун Универзитета уплати посебне трошкове, у износу од 3.000 динара.

За упис у школску 2018/2019. годину, поступак признавања мора бити започет најкасније до 30. септембра 2018. године, изузетно до 1. децембра 2018. године за студијске програме чија реализација почиње у летњем семестру.

Све додатне информације за признавање ради наставка образовања могу се добити преко електронске поште marija.sokic@rect.bg.ac.rs и milena.colic@rect.bg.ac.rs или путем телефона на број 011/3207-437 и 011/3207-450.

Признавање ради запошљавања

У складу са Законом о високом образовању (“Службени гласник РС”, бр. 187/16 и 199/17), признавање стране високошколске исправе ради запошљавања (професионално признавање) спроводи Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије преко ENIC/NARIC центра.

Све информације у вези са признавањем страних високошколских исправа ради запошљавања могу се наћи на сајту Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.