Докторске студије

Универзитет у Београду организује докторске академске студије, чији је циљ оспособљавање кандидата за самосталан научноистраживачки рад, и којима се стиче највиши степен образовања. Докторске студије се изводе на основу акредитованог студијског програма који може бити из било које научне области у оквиру једног или више научно-образовних поља.

Део студијског програма докторских студија Универзитет или факултет носилац студијског програма може изводити у сарадњи са једним или више института у саставу Универзитета.

Општи услови за упис на докторске студије прописани су Законом о високом образовању, Статутом Универзитета и општим актима Универзитета, а ближи услови прописују се студијским програмом, у складу са Стандардима за акредитацију студијских програма докторских студија.

Докторске академске студије трају најмање три године, и њиховим завршетком се стиче најмање 180 ЕСПБ бодова.

Докторска дисертација

Докторска дисертација је завршни део студијског програма докторских студија и представља самостални и оригинални научноистраживачки рад кандидата у одговарајућој научној области или више научних области. Студент докторских студија стиче право да пријави докторску дисертацију када испуни услове и положи испите предвиђене студијским програмом. Право да пријави докторску дисертацију има и лице које је стекло академски назив магистра наука према прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању из 2005. године.

Лице које одбрани докторску дисертацију стиче научни назив „доктора наука“ (PhD) у одговарајућој научној области. Промоција доктора наука је јавни свечани чин којим ректор Универзитета јавно проглашава кандидата који је одбранио докторску дисертацију за доктора наука у одговарајућој области.

Систем Е-тезе (http://eteze.bg.ac.rs/) део је Дигиталног репозиторијума Универзитета у Београду који је намењен похрањивању, претраживању и коришћењу докторских дисертација одбрањених на Универзитету у Београду.

Стандардни облик и садржај докторске дисертације која се брани на Универзитету у Београду

Докторска дисертација која се брани на Универзитету у Београду има прописан облик и садржај, а упутство којим су они прописани може се видети овде:

У циљу адекватног похрањивања докторске дисертације у Дигитални репозиторијум Универзитета у Београду, у складу са начелом отвореног приступа научном знању, обавезни саставни део дисертације су и:

Ове изјаве додају се на крају дисертације, иза биографије аутора, и у штампаној и у електронској верзији.