Универзитет у Београду

Универзитет у Београду - 210 година
Насловна > Сарадња > Међународно заједничко менторство при изради докторске дисертације

Међународно заједничко менторство при изради докторске дисертације

Студент докторских студија на Универзитету у Београду може израдити докторску дисертацију кроз заједничко менторство под условом да је истовремено уписан као студент докторских студија за стицање дипломе и научног назива доктора наука на партнерском универзитету.

Како се реализује међународно заједничко менторство?

Услов за реализацију међународног заједничког менторства је Међународни споразум о заједничком менторству при изради докторске дисертације, познатији под међународно прихваћеним изразом „Котутела“ (у далем тексту „Споразум“), који се закључује између Универзитета у Београду и партнерског универзитета. То је основни правни акт којим се прецизирају услови и поступак стицања научног назива доктора наука за сваког појединачног кандидата који је уписан на докторске академске студије на Универзитету у Београду и на партнерском универзитету.

Коју документацију кандидат доставља Универзитету у Београду?

Да би се на Универзитету у Београду покренула процедура у вези са закључењем Споразума, Међународни споразум о заједничком менторству при изради докторске дисертације студент докторских студија на Универзитету у Београду (у даљем тексту „Студент“) претходно мора да Универзитету у Београду достави захтев за покретање процедуре закључења Споразума (у даљем тексту „Захтев“).

Захтев подразумева следећу документацију:

1) попуњен образац Захтева;
2) Оригинал писма декана факултета Универзитета у Београду на коме се изводи студијски програм на који је Студент уписан (Писмо декана).
Писмо декана треба да буде на меморандуму факултета и да садржи:
- деканов предлог ректору Универзитета у Београду да се закључи Споразум са одређеним партнерским универзитетом
- изјаву да ће све Споразумом непредвиђене трошкове који по Споразуму настану на страни Универзитета у Београду, сносити факултет;
3) Потврду о упису на докторске студије на Универзитету у Београду
Потврда треба да садржи:
- назив студијског програма,
- информацију да је Студент уписан у текућу школску годину докторских студија,
- информацију о статусу Студента у текућој школској години (статус буџетског, или самофинансирајућег студента)
- годину у којој је Студент први пут уписао прву годину докторских студија
- број остварених ЕСПБ бодова на докторским студијама до момента издавања потврде (уколико му текућа школска година није година првог уписа на докторске студије);
4) Одлуку Наставно-научног већа факултета којом је именован ментор Студенту;
Напомена: Уколико Студент нема именованог ментора на Универзитету у Београду, потрбно је да достави Изјаву предложеног ментора да прихвата да усмерава Студента током истраживачког рада и на изради докторске дисертације (Изјава ментора);
5) Одлуку надлежног органа Универзитета којом је дата сагласност на предлог теме докторске дисертације.
Напомена: Уколико Студент нема одобрену тему докторске дисертације, потребно је достави Изјаву ментора која садржи и радни наслов докторске дисертације.
6) Потврду о упису на докторске студије на партнерском универзитету.
Потврда треба да садржи:
- назив студијског програма и његово трајање
- доказ да је Студент уписан у текућу школску годину
- годину у којој се Студент уписао први пут у прву годину докторских студија
- радни наслов теме докторске дисертације;
7) Календар – распоред боравка Студента на оба партнерска универзитета, потписан од стране оба ментора.
8) Предлог текста споразума.
Предлог текста споразума може бити:
- модел Универзитета у Београду, (енглеска верзија - the template of the University of Belgrade) или
- модел партнерског универзитета. Модел партнерског универзитета мора да садржи релевантне податке. Студент је дужан да достави текст тог предлога Споразума на српском језику, као и на језику који захтева партнерски универзитет;
9) Име и контакт особе на страној институцији задужене за закључивање Споразума;
10) Своје контакт податке (адресу пребивалишта, број телефона, мејл адресу).

Како Студент доставља документацију Универзитету у Београду?

Студент може доставити тражену документацију на два начина:
a) поштом, на следећу адресу:
Универзитет у Београду
Студентски трг 1,
11 000 Београд

b) лично, Архиви Универзитета у Београду, која се налази на следећој адреси:
Универзитет у Београду
Студентски трг 1,
11 000 Београд
соба број 1.

НАПОМЕНА: Предмет Студента се узима у рад тек по достављању комплетне документације. Захтев са пратећом документацијом који је достављен у електронској форми, неће се сматрати уредним и неће се узети у рад.

За све додатне информације контактирајте нас на следећу адресу: marta.barbaric@rect.bg.ac.rs