Међународно заједничко менторство при изради докторске дисертације - Cotutelle

Студент докторских студија на Универзитету у Београду може израдити докторску дисертацију кроз заједничко менторство - Cotutelle, под условом да је истовремено уписан као студент докторских студија за стицање дипломе и научног назива доктора наука на партнерском универзитету.

Процедура је следећа:

Услов за реализацију међународног заједничког менторства је Међународни споразум о заједничком менторству при изради докторске дисертације, познатији под међународно прихваћеним изразом – Cotutellе, односно, Споразум о коменторству, који се закључује између Универзитета у Београду и партнерског универзитета. То је основни правни акт којим се прецизирају услови и поступак стицања научног назива доктора наука за сваког појединачног кандидата који је уписан на докторске академске студије на Универзитету у Београду и на партнерском универзитету.

Коју документацију кандидат доставља Универзитету у Београду?

Да би се на Универзитету у Београду покренула процедура у вези са закључењем Споразума, студент докторских студија на Универзитету у Београду (у даљем тексту „Студент“) претходно мора да Универзитету у Београду достави потребну документацију за покретање процедуре закључења Споразума о коменторству.

Потребна документација је следећа:

 1. Оригинал писма декана факултета Универзитета у Београду на коме се изводи студијски програм на који је Студент уписан.
 2. Писмо декана треба да буде на меморандуму факултета и да садржи:

  • деканов предлог ректору Универзитета у Београду да се закључи Споразум о коменторству са одређеним партнерским универзитетом
  • изјаву да ће све Споразумом о коменторству непредвиђене трошкове који по овом Споразуму настану на страни Универзитета у Београду, сносити факултет;
 3. Потврду о упису на докторске студије на Универзитету у Београду
 4. Потврда треба да садржи:

  • назив студијског програма,
  • информацију да је Студент уписан у текућу школску годину докторских студија,
  • информацију о статусу Студента у текућој школској години (статус буџетског, или самофинансирајућег студента)
  • годину у којој је Студент први пут уписао прву годину докторских студија
  • број остварених ЕСПБ бодова на докторским студијама до момента издавања потврде (уколико му текућа школска година није година првог уписа на докторске студије);
 5. Одлуку Наставно-научног већа факултета којом је именован ментор Студенту;
 6. Напомена: Уколико Студент нема именованог ментора на Универзитету у Београду, потребно је да достави Изјаву предложеног ментора да прихвата да усмерава Студента током истраживачког рада и на изради докторске дисертације (Изјава ментора);

 7. Одлуку надлежног органа Универзитета којом је дата сагласност на предлог теме докторске дисертације.
 8. Напомена: Уколико Студент нема одобрену тему докторске дисертације, потребно је достави Изјаву ментора која садржи и радни наслов докторске дисертације.

 9. Потврду о упису на докторске студије на партнерском универзитету.
 10. Потврда треба да садржи:

  • назив студијског програма и његово трајање
  • доказ да је Студент уписан у текућу школску годину
  • годину у којој се Студент уписао први пут у прву годину докторских студија
  • радни наслов теме докторске дисертације;
 11. Календар – распоред боравка Студента на оба партнерска универзитета, потписан од стране оба ментора.
 12. Име и контакт особе на страној институцији задужене за закључивање Споразума;
 13. Своје контакт податке (адресу пребивалишта, број телефона, мејл адресу).

Како Студент доставља документацију Универзитету у Београду?

Студент може доставити тражену документацију на два начина:

 1. поштом, на следећу адресу:
  Универзитет у Београду
  Студентски трг 1,
  11 000 Београд
 2. лично, Архиви Универзитета у Београду, која се налази на следећој адреси:
  Универзитет у Београду
  Студентски трг 1,
  11000 Београд
  соба број 1.

НАПОМЕНА: Предмет Студента се узима у рад тек по достављању комплетне документације. Документација која је достављена у електронској форми, неће се сматрати уредном и неће се узети у рад.

За све додатне информације можете контактирати колегиницу Милену Шиканић на следећу адресу: milena.sikanic@rect.bg.ac.rs