Универзитет у Београду

Насловна > Сарадња > LLP – Програм за целоживотно учење

LLP – Програм за целоживотно учење

LLP – Програм за целоживотно учење

 

Европска комисија је у јулу 2004. године усвојила предлог за нову генерацију програма ЕУ који покрива период 2007-2013 и који се дотиче учења у свих периодима живота. Предложени нови програм Заједнице добио је стога и име – Програм "Целоживотно учење" (Lifelong Learning Programme - LLP), а осмишљен је тако да наследи и продуби другу фазу програма Сократес и Леонардо да Винчи.

Замишљено је такође да то буде кровни програм који ће обухватити све друге програме и активности у области образовања и обука, какве су нпр. e-Learning програм о интегрисању информационих технологија у образовне системе, иницијатива Europass, која даје јединствен оквир за препознавање квалификација и компетенција, програм Жан Моне, и друге програме Заједнице којима се промовишу тела активна на нивоу целе Европе и подрже специфичније активности у области образовања и обука.

Овакво реструктурирање је настало као одговор на три кључна фактора са којима се Европска Унија суочила:

  1. Изазови Друштва знања и демографске промене због којих систем образовања и обуке постају све више интегрисани у контекст учења током целог живота.
  2. Све већа улога образовања и обуке у креирању конкурентне и динамичне европске економије засноване на знању, првенствено након Лисабонског заседања Европским Саветом из 2000. године а сходно оквирима Болоњског и Копенхагенског процеса (високо образовање и средње стручно образовање).
  3. Потреба да се допринесе поједностављивању правних инструмената Заједнице.

Интегративни приступ уведен је и с циљем очувања суштинског континуитета искустава из прошлости – те стога и структура која се заснива на главним типовима тј. нивоима образовања и обуке у европским земљама, а задржана су и имена програма из претходне фазе. Осим тога, тежило се кохерентности и синергији између саставних делова програма, зарад већег и флексибилнијег опсега активности и њихове боље ефикасност. Интегрисани програм – Програм целоживотног учења се стога састоји од заједничких активности и процедура које важе за све његове делове, а надгледа га јединствени Програмски комитет како би се обезбедила кохерентност.

Преглед потпрограма који се односе на све нивое образовања

1 Коменијус (Comnenius)

Програм за опште образовање, активности у школама до (и укључујући) нивоа средњих школа; кроз њега се могу подржати школска партнерства почев од једноставне размене материјала и информација између школа, до сарадње у неким темама у курикулуму, као и размене наставника и ученика.

2 Еразмус (Erasmus)

Програм за све образовне активности као и обуке на нивоу високог образовања; Еразмус постоји још од 1987. и једна је од најпознатијих ЕУ иницијатива у домену образовања. Захваљујући овом програму студенти могу провести до годину дана студирајући у некој другој земљи учесници програма (тренутно их је 32 – све земље ЕУ плус Норвешка, Лихтенштајн, Исланд, Швајцарска и Турска) а да им се тај студијски боравак призна код куће.

У току академске 2002/03 нпр. више од 123,000 студената је узело учешћа у Еразмус-Сократес мобилностима. У октобру 2002 укупан број Еразмус студената достигао је један милион. Еразмус је главни инструмент подршке студентима који желе да студирају или обаве стручну праксу негде другде у Европи. Академско и наставно особље такође може учествовати у Еразмус разменама и обавити студијске или посете у циљу држања наставе.

3 Леонардо да Винчи (Leonardo da Vinci)

Тиче се свих аспеката средњег стручног образовања и обука; подржава националне стратегије за средње стручно образовање финансирајући низ међународних пројеката којима се стварају партнерства, унапређује квалитет, подстичу иновације и промовише европска димензија у стручном образовању.

4 Грунтвиг (Grundtvig)

Програм намењен образовању одраслих и учењу током целог живота. Представља трећи линк намењен образовању након компоненти за школе и високообразовне институције. Грунтвиг подржава сарадњу усмерену на промовисање и јачавање активности за што бољи приступ и квалитет образовања.

Поред тога ЛЛП инкорпорира и ткз. Трансверзални програм у којем су четири кључне активности које се дотичу свих сегмената програма. То су теме које се баве:

  • развојем образовних политика (кључна активност 1),
  • специфичних курсева за учење страних језика (кључна активност 2),
  • активности везане за информационе технологије у образовању кад се ове налазе ван специфичних програма (кључна активност 3)
  • и далекосежније активности за дисеминацију резултата и примера добре праксе пројеката (кључна активност 4).

Жан Моне (Jean Monnet) је такође део ЛЛП програма. Жан Моне пројекти нуде могућност финансијске подршке оснивању Жан Моне катедри (Jean Mone chairs), курсева и модула у области ЕУ права, економије, политичких студија о оснивања ЕУ и историје ЕУ интеграција.