Универзитет у Београду

Универзитет у Београду - 210 година
Насловна > Сарадња > Erasmus+ КА3

Erasmus+ КА3

TEMPUS IVКА3 – Подршка реформама образовних политика

Кључна активност 3 програма Erasmus+ намењена је институцијама које креирају и спроводе јавне политике у области образовања и младих.

Пројекти и активности овог дела програма имају циљ да:
• унапреде квалитет, ефикасност и равноправност образовања, спроведу обуку и раде са младима путем отвореног метода координације (спровођење општих и специфичних препорука које су резултат договора на европском нивоу);
• промовишу међународну сарадњу и размену информација међу доносиоцима одлука да би се унапредили системи, структуре и процеси у образовању;
• допринесу ширењу добре праксе да би доношење одлука у области образовања и младих било засновано на конкретним чињеницама, у складу са Стратешким оквиром за сарадњу у области образовања и обука (Европа 2020), Европском стратегијом за младе и одредбама Болоњског и Копенхагенског процеса;
• учине доступним компаративна међународна истраживања и анализе јавних политика у области образовања на европском и националном нивоу да би се лакше пратила њихова успешност;
• подрже активно учешће организација цивилног друштва и невладиних огранизација у спровођењу јавних политика и сл.

Учешће Србије у европској мрежи за подршку каријерном вођењу и саветовања Euroguidance  као и учешће у мрежи Eurydice (која пружа информације о образовним системима и политикама у Европи) саставни је део кључне активности 3.

Мрежа Euroguidance

Мрежа Eurydice

Више детаља о пријави КА3 пројеката на сајту Извршне агенције eacea.ec.europa.eu