Универзитет у Београду

Универзитет у Београду - 210 година
Насловна > Универзитет > Органи > Одбор за статутарна питања

Одбор за статутарна питања

Одбор за статутарна питања је стручно и саветодавно тело Сената, Савета и ректора. Одбор за статутарна питања има председника и два члана, које именује Сенат из реда наставника, по једног члана из реда наставника, кога именује одговарајуће Веће групације и једног члана из реда студената, кога именује Студентски парламент Универзитета.

Одбор прати примену Статута и осталих општих аката Универзитета; обавештава ректора, Сенат и Савет о случајевима непридржавања Статута, даје мишљење у припреми општих аката Универзитета и чланица, даје мишљење и разматра усаглашеност статута високошколских јединица у саставу Универзитета са Статутом Универзитета, обавља и друге послове у складу са Статутом.

Списак чланова Одбора за статутарна питања.