Универзитет у Београду

Универзитет у Београду - 210 година
Насловна > Универзитет > Органи > Сенат Универзитета

Сенат Универзитета

Сенат је највиши стручни орган Универзитета и има 44 члана: ректора, 4 проректора из реда редовних професора, 31 декана факултета, 4 председника већа групација и 4 директора научних института.

При расправљању, односно одлучивању о питањима која се односе на осигурање квалитета наставе, реформу студијских програма, анализу ефикасности студирања и утврђивање броја ЕСПБ бодова, у раду Сената учествује 8 представника студената, које бира Студентски парламент Универзитета.

Мандат чланова Сената траје три године. Изузетно, мандат чланова Сената – представника студената траје једну годину.

Надлежности Сената су уређене Статутом. Рад Сената и начин доношења одлука ближе се уређују Пословником.