Савет Универзитета Сенат Универзитета Већа групација факултета Веће института Веће за студије при Универзитету Веће за интердисциплинарне, мултидисциплинарне и трансдисциплинарне студије Већа научних области Одбор за статутарна питања Одбор за професионалну етику Одбор за обезбеђење и унапређење квалитета Комисија за вредновање страних студијских програма и признавање страних високошколских исправа Комисија за универзитетска признања Универзитетски омбудсман

Сенат Универзитета

Сенат је највиши стручни орган Универзитета и има 44 члана: ректора, 4 проректора из реда редовних професора, 31 декана факултета, 4 председника већа групација и 4 директора научних института.

При расправљању, односно одлучивању о питањима која се односе на осигурање квалитета наставе, реформу студијских програма, анализу ефикасности студирања и утврђивање броја ЕСПБ бодова, у раду Сената учествује 8 представника студената, које бира Студентски парламент Универзитета.

Мандат чланова Сената траје три године. Изузетно, мандат чланова Сената – представника студената траје једну годину.

Надлежности Сената су уређене Статутом. Рад Сената и начин доношења одлука ближе се уређују Пословником.

Обавештење

Ради спровођења Одлуке Сената од 15. маја 2019. године, лица из тачке 1. ове Одлуке могу остварити увид у прилоге Мишљења Стручне комисије од 16. до 24. маја у просторијама Ректората Универзитета у Београду, Студентски трг 1, у канцеларији број 7, сваког радног дана од 10 до 14 сати.

Одлука Факултета организационих наука од 8. маја 2019. године, Извештај Етичке комисије Факултета и Мишљење Стручне комисије може се погледати овде.