Универзитет у Београду

Универзитет у Београду - 210 година
Насловна > Универзитет > Органи > Савет Универзитета

Савет Универзитета

Савет је орган управљања Универзитета и има 33 члана, од којих су 23 представници Универзитета, пет чланови које именује Влада и пет чланови које бира Студентски парламент Универзитета.

Мандат чланова Савета Универзитета траје три године. Изузетно, мандат чланова Савета – представника студената траје једну годину.

Савет Универзитета доноси Статут Универзитета, бира и разрешава ректора и проректоре, доноси финансијски план Универзитета, усваја извештај о пословању и годишњи обрачун Универзитета, даје сагласност на одлуке о управљању имовином Универзитета, као и на расподелу финансијских средстава; обавља и друге послове у складу са законом и Статутом. Рад Савета и начин доношења одлука ближе се уређују пословником.

Савет Универзитета има председника и заменика председника. Председник руководи радом Савета, а бира се из реда чланова – представника Универзитета. Председника и заменика председника бира Савет Универзитета тајним гласањем, већином гласова укупног броја чланова.

Већа групација бирају 20 чланова Савета, и то:

  • Веће групације друштвено-хуманистичких наука: 5 чланова;
  • Веће групације медицинских наука: 4 члана;
  • Веће групације природно-математичких наука: 4 члана;
  • Веће групације техничко-технолошких наука: 7 чланова.

Веће института бира два члана Савета. Један факултет, односно институт може имати највише једног кандидата за члана Савета.
Генерални секретар именује једног представника ненаставног особља.