Универзитет у Београду

Универзитет у Београду - 210 година
Насловна > Универзитет > Органи > Одбор за обезбеђење и унапређење квалитета

Одбор за обезбеђење и унапређење квалитета

Одбор за обезбеђење и унапређење квалитета је стручно и саветодавно тело Сената и ректора, које планира и анализира поступке вредновања целокупног система високог образовања и научноистраживачког рада на Универзитету и управља тим поступцима и представља Универзитет у националној мрежи обезбеђивања квалитета.

Одбор за обезбеђење и унапређење квалитета има следеће чланове: по једног представника сваке групације, из реда наставника, кога именује одговарајуће веће групације, једног члана из реда истраживача са научним звањем, кога именује Веће института, два члана из реда студентских представника у Сенату, које именује Сенат, проректорa задуженог за научни рад и за наставу, који је и председник Одбора.