Савет Универзитета Сенат Универзитета Већа групација факултета Веће института Веће за студије при Универзитету Већа научних области Одбор за статутарна питања Одбор за професионалну етику Одбор за обезбеђење и унапређење квалитета Комисија за вредновање страних студијских програма и признавање страних високошколских исправа Комисија за универзитетска признања Универзитетски омбудсман

Одбор за професионалну етику

У циљу очувања достојанства професије, унапређивања моралних вредности, заштите вредности знања и подизања свести о одговорности свих чланова универзитетске заједнице на Универзитету у Београду, Сенат Универзитета усвојио је Кодекс професионалне етике Универзитета у Београду.

У поступку утврђивања повреда Кодекса и развоју етичких стандарда учествују декан, наставно-научно веће, етичке комисије чланица Универзитета, Одбор за професионалну етику и Етички одбор Универзитета.

Чланове Одбора за професионалну етику именује Сенат Универзитета на предлог ректора.

Одбор има седам чланова, од којих су четири из реда наставника и то по један из сваке групација наука, један је из реда истраживача у научном звању, један из реда студената и један из реда секретара факултета. За сваког члана Одбора именује се заменик.

Мандат чланова Одбора траје четири године и они могу бити поново именовани. Мандат представника студената траје годину дана.

Одбор за професионалну етику поступа у складу са Правилником о раду етичких комисија и Одбора за професионалну етику Универзитета у Београду и Правилником о утврђивању неакадемског понашања у изради писаних радова.

Чланови Одбора за професионалну етику:

1. Проф. др Вук Радовић, Правни факултет, члан
- Проф. др Слађана Ђурић, Факултет безбедности, заменик члана

2. Проф. др Драгана Милић, Хемијски факултет, члан
- Проф. др Славиша Станковић, Биолошки факултет, заменик члана

3. Проф. др Миланка Ђипоровић-Момчиловић, Шумарски факултет, члан
- Проф. др Предраг Пуђа, Пољопривредни факултет, заменик члана

4. Проф. др Иванка Марковић, Медицински факултет, члан
-

5. Др Бојан Радак, Институт за нуклеарне науке Винча, члан
- Др Слободан Првановић, Инстутут за физику, заменик члана

6. Дипл. правник Весна Симић, Машински факултет, члан
- Дипл. правник Василије Војводић, Православни богословски факултет, заменик члана

7. Данило Потпарић, студент, Православни богословски факултет, члан
- Илија Тодоровић, студент, Технолошко-металуршки факултет, заменик члана