Савети младим истраживачима

Одговори на важна питања о развоју ваше истраживачке каријере

 1. Како да сазнам који су услови за стицање истраживачког или научног звања?
 2. Основи уређења ових услова налазе се у Закону о науци и истраживањима и у Правилнику о стицању истраживачких и научних звања, који је усвојен од стране Министарства просвете науке и технолошког развоја.

 3. Како да сазнам који су услови за стицање сарадничког или наставничког звања?
 4. Поред Закона о високом образовању, ови услови су на Универзитету у Београду дефинисани Правилником о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду и Правилником о минималним условима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду.

 5. Како да се најбоље информишем о могућностима објављивања мог научног истраживања (часописи из области, њихова категоризација и вредновање)?
 6. Портал KoBSON, сервис „ЕлеЧас“, или платформа COBISS могу Вам бити од помоћи за проверавање података о међународним и домаћим научним часописима.

 7. Коме могу да се обратим како бих се упознао/ла са правима која се тичу мог ангажовања на факултету (институту)?
 8. Особе у чијој надлежности је вођење рачуна о овим питањима су секретари факултета (института), али и руководиоци установа. На нивоу Универзитета у Београду, можете да контактирате Универзитетског омбудсмана, у складу са Правилником о раду Универзитетског омбудсмана, па и Службу за правне и кадровске послове Ректората.

 9. Да ли студент докторских студија може самостално да одабере тему истраживања своје докторске дисертације?
 10. У зависности од научне области којој припада тема истраживања, степен слободе одабира теме докторске дисертације варира у зависности од тога да ли је студент упућен да ради у ширем истраживачком тиму у оквиру научног пројекта. Независно од тога, а у складу са Правилником о докторским студијама, студент, у договору са ментором којег сам бира, дефинише тему истраживања своје дисертације.

 11. На који начин су уређена питања професионалне етике на мом факултету (институту)?
 12. Факултети имају посебне правилнике којима су утврђена начела професионалне етике (академске честитости) и прописане процедуре за испитивање њихових повреда. На Универзитету у Београду у примени су Кодекс професионалне етике на Универзитету у Београду, Правилник о раду етичких комисија и Одбора за професионалну етику Универзитета у Београду и Правилник о поступку утврђивања неакадемског понашања у изради писаних радова. Национални савет за научни и технолошки развој Републике Србије усвојио је 2018. године Кодекс понашања у научноистраживачком раду .

 13. Коме могу да се обратим у случају да сам изложен(а) неком виду повреде професионалне етике (мобинг и други видови узнемиравања, плагијат, лажно ауторство итд)?
 14. У складу са Правилником о раду етичких комисија и Одбора за професионалну етику, поступак због повреде Кодекса професионалне етике на Универзитету у Београду покреће се подношењем писаног захтева Етичкој комисији факултета (института). Захтев треба да буде јасно одређен, уз навођење и образложење уочених повреда Кодекса, са свим расположивим доказима.

 15. Коме могу да се обратим у случају да мој факултет/институт нередовно или у недовољној мери извршава своје уговорне обавезе према мени, као и у случају да сам принуђен(а) да обављам послове који нису дефинисани уговором о раду?
 16. Покушајте да на постојање проблема скренете пажњу секретару факултета (института), који ће Вам пружити објашњења о начину остваривања Ваших радних права. Следећу инстанцу представља Универзитетски омбудсман, који је, у складу са Правилником о раду Универзитетског омбудсмана, задужен да штити основна права, слободе и интересе чланова универзитетске заједнице.

 17. Којим правним актима је дефинисан начин на који се врши евалуација научно-истраживачког рада?
 18. Реч је о: Закону о научноистраживачкој делатности, Закону о високом образовању, и Правилнику Министарства просвете, науке и технолошког развоја о поступку, начину вредновања и квантитативном исказивању научноистраживачких резултата истраживача, Правилнику о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду и Правилнику о минималним условима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду.

 19. Како се остварује заштита мојих ауторских права у области мог научно-истраживачког рада?
 20. Ваша морална и имовинска права у погледу ауторских дела (књиге, чланци и пропратни припремни материјални, као и предавања и слично) предмет су заштите обезбеђене Законом о ауторским и сродним правима. На нивоу Универзитета у Београду, Правилником о правној заштити, привредном искоришћавању интелектуалних добара и о раду Центра за трансфер технологије Универзитета у Београду обезбеђује се заштита интелектуалних добара насталих као резултат истраживања, научног, стручног и сваког другог деловања на Универзитету и факултету (институту).

 21. Како да резултати мог истраживања на адекватан начин буду представљени широкој јавности?
 22. Депоновањем електронске верзије свих научних публикација које сте објавили са афилијацијом Универзитета у Београду у одговарајуће дигиталне репозиторијуме Универзитета, факултета и института остварујете већу видљивост и утицај, што представља и претпоставку за повећање цитираности Ваших радова. Препоручљиво је да отворите, ако то већ нисте, лични профил на ORCID, који представља стандардни идентификатор садржаја, те на Google Scholar и сличним сервисима. Уз то, у сарадњи са Центром за промоцију науке, резултате Ваших истраживања можете широко популаризовати.

 23. Коме да се обратим на Универзитету у Београду у сврху додатне професионалне едукације и стицања корисних вештина?
 24. Центар за континуирану едукацију ради на развоју и промовисању система континуиране едукације, идеје доживотног учења и обезбеђивања подршке истраживачима заинтересованим за даље образовање и усавршавање. Центар координише активности таквих програма, који су, у већини случајева, реализовани на факултетима и институтима.

Поштовани истраживачи, очекујемо Ваше коментаре. Списак одговора на Ваша важна питања биће, уз Вашу помоћ, стално прошириван и допуњаван у будућности.

За друга питања од значаја или коментаре, контакт телефон је: 011 3207 448, а електронска адреса: markov@rect.bg.ac.rs

Приручник за младе истраживаче

У циљу промоције академске изврсности и друштвене одговорности у контексту развоја научноистраживачких капацитета високошколских установа, у оквиру ERASMUS+ пројекта „Јачање истраживачког потенцијала у високом образовању као допринос даљем развоју регије Западног Балкана“ (Re@WBC) припремљен је Академски приручник за младе истраживаче на енглеском језику. Сврха ове књиге је да младим истраживачима помогне у решавању неких питања типичних за рану фазу њихове каријере. Књигу у електронском облику можете преузети овде.