Упутство за навођење афилијације запослених на Универзитету

Правилно наведена афилијација, односно припадност аутора установи, омогућава прецизније вредновање научног рада наставника, сарадника и истраживача, са једне стране, али и вредновање научног рада самог Универзитета са друге стране.

Вредновање Универзитета врши се приликом:

  1. позиционирања на светским ранг листама
  2. поступака акредитације и евалуације
  3. пријављивања домаћих и међународних пројеката

Под навођењем афилијације се подразумева писање:

  • назива установе аутора
  • адресе установе
  • адресе електронске поште

Афилијација се наводи у научним радовима и пријавама пројеката и приликом регистровања профила наставника, сарадника и истраживача у информационим сервисима попут ORCID (Open Research and Contributor ID) или Google Scholar.

Назив установе

Код навођења назива установе прво се наводи назив универзитета, затим назив факултета (института), па потом навођење одсека, одељења, катедре, центра, лабораторије, клинике и сл. Код навођења назива установе на енглеском језику важи исти редослед, при чему је потребно водити рачуна да назив факултета (института) буде у складу са називом који је предвиђен статутом факултета (института).

Адреса установе

Адреса установе пише се навођењем пуног назива улице, тачног поштанског броја и назива града. Приликом писања адресе установе на енглеском, преводи се само назив града, а из назива улица изостављају се дијакритички знаци.

Када правила часописа или техничка ограничења не дозвољавају уношење пуног назива установе, наводи се назив Универзитета уз додавање других садржаја афилијације у мери у којој је то изводљиво. Уколико је аутор (који је запослен на Универзитету) гост на некој другој установи, а самим тим је аутор и рада који је проистекао из такве сарадње, у афилијацији се наводе обе установе. Ако техничка ограничења не дозвољавају унос двоструке афилијације, пуна афилијација матичне установе аутора наводи се у фусноти, или на другом прикладном месту.

Адреса електронске поште

Код навођења адресе електронске поште важно је навести академску адресу, јер се понекад припадност установи утврђује на основу домена. На пример, исправно је nastavnik@etf.bg.ac.rs, а није исправно nastavnik@etf.rs или nastavnik@gmail.com.

Информациони системи који прате научне резултате наставника, сарадника и истраживача се све више систематизују, а информациони систем Универзитета тежи ка директном повезивању података. Због лоших афилијација постоји ризик да поједини резултати научног рада остану невидљиви, а тиме и изузети из процеса пријава и одбрана докторских теза, поступака избора, акредитације и евалуације, или у другим процедурама селекције заснованим на вредновању научног рада.