Факултети Институти Центри Библиотека

Центар за трансфер технологије

Телефон:  011 2622 953

Вебсајт:  www.ctt.bg.ac.rs

Е-адреса:  ctt@rect.bg.ac.rs

Адреса:  Обилићев венац 26, 11000 Београд

Директор:  др Недељко Милосављевић


Центар за трансфер технологије основан је одлуком Савета Универзитета 26. октобра 2010. године ради идентификације, заштите и комерцијализације резултата научноистраживачког и стручног рада и заштите интелектуалне својине Универзитета. Центар за трансфер технологије подржава 31 факултет и 11 института у процесима комерцијализације, трансфера технологија и остваривања иновационих пројеката. Центар подржава истраживаче са Универзитета, особље и студенте кроз понуду комерцијалних вештина и низа специјализованих ресурса који ће им помоћи да њихова истраживања добију ширу друштвену и економску корист.

Центар ради на пројектима из свих области истраживања на Универзитету у Београду и задужен је да истраживачима обезбеди савете везане за комерцијализацију, финансирање трошкова патентне пријаве, преговарање и склапање уговора за лиценце и оснивање spin-out компанија.

Мисија Центра је да:

 • - помогне у заштити и управљању интелектуалне својине (ИС) које настају у чланицама Универзитета као и да створи механизме за пренос права ИС индустрији што ће довести до стварања нових производа и услуга за добробит друштва,
 • - побољша и прошири сарадњу између Универзитета и индустрије,
 • - пружи помоћ истраживачима и студентима у остваривању њихових подухвата.

Визија Центрa je дa помогне да истраживачки и развојни напори научника са Универзитета у Београду доведу до стварања производа и услуга које ће повећати квалитет живота људи. Центар тежи да омогући истраживачима са Универзитета у Београду да помогну у стварању нових радних места и учине да Србија постане доминантна сила на међународном тржишту.

Циљеви Центра:

 • - укључити што већи број људи и организација у процес трансфера знања и технологија,
 • - ојачати односе са чланицама Универзитета и релевантним спољним партнерима,
 • - постати препознат као поуздани стуб који подржава развој нових приступа технологијама и трансферу знања.

Основни задаци Центра:

 • - унапређење могућности за ефикасну и ефективну примену научноистраживачких резултата Универзитета у циљу развоја привреде и друштва,
 • - подстицање трансфера знања између Универзитета и привреде,
 • - подршка пласману нових технологија и иновација,
 • - повезивање релевантних субјеката, успостављање мрежа и колаборације у циљу интензивнијег трансфера технологија,
 • - развијање знања и вештина у заштити и искоришћавању патената и других облика интелектуалне својине у процесу трансфера технологије,
 • - јачање свести о интелектуалној својини и увећање капацитета трансфера технологије на Универзитету,
 • - пружање општих информација о интелектуалној својини,
 • - експертиза и подршка у изради технолошких и економских студија изводљивости, као и процена вредности и укупних потенцијала у коришћењ у патената,
 • - помоћ у стварању нових иновационих центара, инкубатора и пословно-технолошких паркова које оснива Универзитет и факултети у саставу Универзитета.

Сарадња

Центар помаже успостављање сарадње имеђу успешних пословних људи и истраживача Универзитета у Београду. Овај спој, револуционарним технологијама и истраживањима, омогућава да живе на обострану корист. Центар за трансфер технологије Универзитета у Београду пружа могућност привредницима да пронађу правог партнера из света науке чији истраживачки рад може помоћи у остваривању пословних циљева. Центар у блиској сарадњи са истраживачима чланица Универзитета у Београду ради на развоју, заштити, процени и трансферу њихове технологије ка индустријским партнерима и инвеститорима, ради остварења додате вредности за друштво. Центар својим бројним иницијативама и пројектима учествује у стварању промена у иновационом екосистему у Србији и региону, тежећи да на свеобухватан начин осигура успешну сарадњу између науке и привреде.

Портал за трансфер технологије - СТУБ (Science2Business) База

СТУБ база је место где се може пронаћи партнер за заједничко истраживање, развој новог или побољшање постојећег производа, за заједничко учешће на домаћим и међународним пројектима, као и за развој пословне идеје. Корисници портала могу приступити портфолијима лабораторијских профила, који садрже истраживања, експертизу, истраживачке групе Универзитета и њихове могућности. Поред тога портал служи и као систем за обавештавање и за промоцију активности и услуга истраживача чланица Универзитета у Београду.
Креирањем оваквог канала комуникације омогућено је повећање активности из домена: заједничких истраживања, развоја новог или побољшања постојећег производа, заједничког учешћа на домаћим и међународним пројектима, развоја нових пословних идеја, сарадње са заинтересованим националним и међународним компанијама, а што ће последично доводи до увећања прихода свих укључених страна. Приступ бази је бесплатан и могу је користити све организације на ралацији држава - научноистраживачке установе – привреда.

Центар послује према Правилнику о правној заштити, привредном искоришћавању интелектуалних добара и о раду ЦТТ.