Универзитет у Београду расписује обједињени конкурс за упис студената за школску 2018/2019. годину.


погледај детаље конкурса

Једнакост приступа високом образовању

Право на образовање основно је људско право и неопходно је за остварење свих других права. Циљ Универзитета је да, као друштвено одговорна високошколска установа, пружи једнаку могућност образовања свакој особи.
Еразмус+ стипендије за мобилност

Да ли знате да у оквиру Еразмус+ програма УБ има потписане споразуме са низом високошколских институција који вам нуде овакву могућност? Уколико је ваш одговор потврдан, посетите нашу online платформу МobiON и пријавите се за мобилност у оквиру Еразмус+ програма.

Отворене позиве за пријављивање погледајте на mobion.bg.ac.rs


„Science2Business“ бaзa oмoгућaвa кoмпaниjaмa дa брзo и лaкo стeкну увид у нoвa знaњa и тeхнoлoгиje и нa тaj нaчин oчувajу и унaпрeдe свoje кoмпeтeтивнe прeднoсти, штo je импeрaтив у врeмeну брзoг тeхнoлoшкoг рaзвoja.

претражи базу

Недеља иновација

AFA Недеља иновација има за циљ повезивање науке и привреде. Ову манифестацију организовала је AFA Asocijacija afa.co.rs у сарадњи са Иновационим центром ЕТФ-а и Научно- технолошким парком Београд.


Прочитај више

Актуелне вести